Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Hướng dẫn Công bố, thảo luận, lấy ý kiến của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Ngày 21/10/2020 00:00:00

Thực hiện Hướng dẫn số 119-HD/BTGTU ngày 21/9/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy hướng dẫn việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

Hướng dẫn Công bố, thảo luận, lấy ý kiến của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Đăng lúc: 21/10/2020 00:00:00 (GMT+7)

Thực hiện Hướng dẫn số 119-HD/BTGTU ngày 21/9/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy hướng dẫn việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

Hướng dẫn số 01-HD/HU HƯỚNG DẪN Công bố, thảo luận, lấy ý kiến của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình ĐHĐB toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

DỰ THẢO VĂN KIỆN TRÌNH ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG (Nguồn báo Nhân dân điện tử cập nhật ngày 20/10/2020)
DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII TẠI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

DỰ THẢO BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2016 - 2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2021 - 2025

DỰ THẢO BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ THI HÀNH ĐIỀU LỆ ĐẢNG NHIỆM KỲ ĐẠI HỘI XII

DỰ THẢO BÁO CÁO TỔNG KẾT THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 10 NĂM 2011 - 2020, XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 10 NĂM 2021 - 2030
1 bình luận
Dương Anh Tuấn
(11:16:19 02/11/2020)
Tôi đồng ý
(Bấm vào đây để nhận mã)