Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Hội nghị triển khai Kế hoạch hành động của UBND tỉnh, Nghị quyết của Huyện uỷ, HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, Quốc phòng- an ninh năm 2021

Ngày 09/01/2021 16:28:32

Sáng 9/1/2021, UBND huyện Thọ Xuân đã tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch hành động của UBND tỉnh, Nghị quyết của Huyện uỷ, HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, Quốc phòng- an ninh năm 2021.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Lê Đình Hải, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện uỷ; Hoàng Văn Đồng, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Thường trực HĐND huyện, UBND huyện ; Chủ tịch UBMTTQ, trưởng các đoàn thể chính trị xã hội huyện; các đồng chí Uỷ viên UBND huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trong toàn huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Nguyễn Ngọc Thức, Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện trình bày dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện Kế hoạch hành động của UBND tỉnh, Nghị quyết của Huyện uỷ, HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, Quốc phòng- an ninh năm 2021.

Theo đó, để triển khai thực hiện thắng lợi Kế hoạch hành động của UBND tỉnh, Nghị quyết của Huyện uỷ, HĐND huyện, tạo tiền đề và nền tảng vững chắc cho thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội những năm tiếp theo, UBND huyện yêu cầu Trưởng các phòng, ngành, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được trong giai đoạn 2016 - 2020; tranh thủ thời cơ, thuận lợi, phát huy mạnh mẽ tinh thần đổi mới, chủ động vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm và hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2021 mà Nghị quyết của Huyện uỷ, HĐND huyện đã đề ra.

Đồng thời, tập trung thực hiện tốt các chương trình, đề án trong Chương trình công tác của UBND huyện năm 2021; tập trung cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025; triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19; Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh phát triển; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh thu hút đầu tư và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển; tăng cường quản lý thu - chi ngân sách nhà nước; tăng cường quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường; nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa- xã hội; đảm bảo quốc phòng- an ninh,trật tự ATXH; tiếp tục rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực.

Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn, Trưởng phòng Tài chính- Kế hoạch hướng dẫn thực hiện dự toán ngân sách và triển khai kế hoạch thu ngân sách nhà nước năm 2021.

Đồng chí Lê Chí Thế, Trưởng Ban Quản lý Dự án huyện triển khai kế hoahcj giải phóng mặt bằng năm 2021.

Thảo luận tại hội nghị các đại biểu cơ bản thống nhất với dự thảo kế hoạch hành động thực hiện Kế hoạch hành động của UBND tỉnh, Nghị quyết của Huyện uỷ, HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, Quốc phòng- an ninh năm 2021. Đồng thời nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra. Đề xuất một số nội dung cho phù hợp, sát với tình hình thực tế địa phương, đơn vị để thực hiện có hiệu quả trong việc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2021.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lê Đình Hải, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện uỷ biểu dương những nỗ lực phấn đấu, đóng góp quan trọng của UBND huyện, các phòng, ngành cấp huyện, các địa phương vào những kết quả mà Thọ Xuân đạt được trong năm 2020 và cả nhiệm kỳ 2015 - 2020. Trên cơ sở chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và yêu cầu các cấp, ngành, địa phương, đơn vị với tinh thần, trách nhiệm cao, không né tránh khuyết điểm, đồng chí Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: Năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm mở đầu một thập kỷ mới và một thời kỳ phát triển mới của quê hương, đất nước; năm diễn ra Đại hội XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đây cũng là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 27 và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Để tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi Kế hoạch hành động của UBND tỉnh, Nghị quyết của Huyện uỷ, HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, Quốc phòng- an ninh năm 2021.

Đồng chí Bí thư Huyện uỷ yêu cầu UBND huyện, các phòng, ngành, địa phương cần nghiên cứu kỹ lưỡng chuẩn bị đầy đủ, bài bản có chất lượng, kế hoạch hàng năm và đặc biệt là kế hoạch 5 năm 2021 – 2026; các quy hoạch, các chương trình, kế hoạch, đề án phù hợp, sát thực tế có tính khả thi cao gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, phù hợp với quy hoạch Thọ Xuân là một trong 4 trung tâm kinh tế động lực phát triển của tỉnh, có giải pháp hữu hiệu để huy động các nguồn lực đầu tư góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của huyện phát triển nhanh hơn, mạnh mẽ hơn, bền vững hơn. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp một cách toàn diện, nhưng có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những việc lớn, việc khó, việc bức xúc, nổi cộm ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường đầu tư kinh doanh, đến mục tiêu tăng trưởng, đến tăng thu ngân sách, đến đời sống Nhân dân hoặc đến hình ảnh và sự phát triển của huyện; phân công rõ trách nhiệm và xác định thời gian, tiến độ hoàn thành công việc...

UBND huyện, các cơ quan hành chính Nhà nước, đặc biệt là người đứng đầu cần chú trọng hơn nữa đến thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; đổi mới nội dung, phương pháp và lề lối làm việc của cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu theo đúng quy định; xây dựng và tổ chức thực hiện thật tốt các chương trình, kế hoạch công tác. Cùng với việc tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá về những tiềm năng, thế mạnh và thành tựu phát triển, cần đẩy mạnh xây dựng thương hiệu của huyện, thương hiệu ngành, địa phương, gắn với giới thiệu về những kết quả trong công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp, nhất là những thành tựu liên quan đến cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tạo sự lan tỏa, cộng hưởng, thúc đẩy thu hút đầu tư vào địa bàn. Trước yêu cầu, nhiệm vụ mới, phải đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, thiết thực, phù hợp, để công tác tuyên truyền thực sự đóng vai trò đi trước - mở đường, đi cùng phát triển đối với tiến trình cách mạng của quê hương, đất nước.

Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân; tập trung chỉ đạo giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo mới phát sinh; chú trọng theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật. Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức UBND các cấp theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đồng thời quy định rõ cơ chế phối hợp, phân định rõ thẩm quyền và trách nhiệm của các cơ quan hành chính Nhà nước. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực thi công vụ và đạo đức công vụ; nâng cao đạo đức, văn hóa, tính chuyên nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức. Tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong các cơ quan Nhà nước. Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khoá XII) về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Làm tốt hơn nữa công tác cán bộ để lựa chọn, bố trí, sử dụng những cán bộ.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy, đề nghị đội ngũ cán bộ chủ chốt của huyện cần phải có quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, hành động quyết liệt hơn để hoàn thành các nhiệm vụ mà Đảng bộ và Nhân dân giao phó, đáp ứng được sự kỳ vọng của Nhân dân. Nêu cao tinh thần, trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu, vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, xây dựng và giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, trong cơ quan, đơn vị. Nêu cao sự đoàn kết, thống nhất, vì sự phát triển của quê hương, đất nước, vì lợi ích hợp pháp của Nhân dân, phấn đấu đến năm 2025 Thọ Xuân là một trong những huyện dẫn đầu của tỉnh về phát triển kinh tế- xã hội, đến năm 2030 trở thành thị xã Thọ Xuân.

Phát biểu kết thúc hội nghị, đồng chí Hoàng văn Đồng, Chủ tịch UBND huyện trân trọng tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Huyện uỷ Lê Đình Hải và giao Văn phòng HĐND- UBND huyện và các phòng, ngành cấp huyện hoàn thiện chương trình, kế hoạch thực hiện triển khai Kế hoạch hành động của UBND tỉnh, Nghị quyết của Huyện uỷ, HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, Quốc phòng- an ninh năm 2021 . Đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu sau hội nghị này các phòng, ngành, địa phương, đơn vị cần kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được, quyết tâm vượt khó khăn, thách thức, nghiêm túc thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, đột phá để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra ngay từ những tháng đầu, quý đầu năm 2021.

Đỗ Duy Nhã, Trung tâm VHTT, TT và DL Thọ Xuân

Hội nghị triển khai Kế hoạch hành động của UBND tỉnh, Nghị quyết của Huyện uỷ, HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, Quốc phòng- an ninh năm 2021

Đăng lúc: 09/01/2021 16:28:32 (GMT+7)

Sáng 9/1/2021, UBND huyện Thọ Xuân đã tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch hành động của UBND tỉnh, Nghị quyết của Huyện uỷ, HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, Quốc phòng- an ninh năm 2021.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Lê Đình Hải, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện uỷ; Hoàng Văn Đồng, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Thường trực HĐND huyện, UBND huyện ; Chủ tịch UBMTTQ, trưởng các đoàn thể chính trị xã hội huyện; các đồng chí Uỷ viên UBND huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trong toàn huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Nguyễn Ngọc Thức, Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện trình bày dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện Kế hoạch hành động của UBND tỉnh, Nghị quyết của Huyện uỷ, HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, Quốc phòng- an ninh năm 2021.

Theo đó, để triển khai thực hiện thắng lợi Kế hoạch hành động của UBND tỉnh, Nghị quyết của Huyện uỷ, HĐND huyện, tạo tiền đề và nền tảng vững chắc cho thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội những năm tiếp theo, UBND huyện yêu cầu Trưởng các phòng, ngành, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được trong giai đoạn 2016 - 2020; tranh thủ thời cơ, thuận lợi, phát huy mạnh mẽ tinh thần đổi mới, chủ động vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm và hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2021 mà Nghị quyết của Huyện uỷ, HĐND huyện đã đề ra.

Đồng thời, tập trung thực hiện tốt các chương trình, đề án trong Chương trình công tác của UBND huyện năm 2021; tập trung cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025; triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19; Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh phát triển; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh thu hút đầu tư và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển; tăng cường quản lý thu - chi ngân sách nhà nước; tăng cường quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường; nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa- xã hội; đảm bảo quốc phòng- an ninh,trật tự ATXH; tiếp tục rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực.

Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn, Trưởng phòng Tài chính- Kế hoạch hướng dẫn thực hiện dự toán ngân sách và triển khai kế hoạch thu ngân sách nhà nước năm 2021.

Đồng chí Lê Chí Thế, Trưởng Ban Quản lý Dự án huyện triển khai kế hoahcj giải phóng mặt bằng năm 2021.

Thảo luận tại hội nghị các đại biểu cơ bản thống nhất với dự thảo kế hoạch hành động thực hiện Kế hoạch hành động của UBND tỉnh, Nghị quyết của Huyện uỷ, HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, Quốc phòng- an ninh năm 2021. Đồng thời nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra. Đề xuất một số nội dung cho phù hợp, sát với tình hình thực tế địa phương, đơn vị để thực hiện có hiệu quả trong việc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2021.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lê Đình Hải, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện uỷ biểu dương những nỗ lực phấn đấu, đóng góp quan trọng của UBND huyện, các phòng, ngành cấp huyện, các địa phương vào những kết quả mà Thọ Xuân đạt được trong năm 2020 và cả nhiệm kỳ 2015 - 2020. Trên cơ sở chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và yêu cầu các cấp, ngành, địa phương, đơn vị với tinh thần, trách nhiệm cao, không né tránh khuyết điểm, đồng chí Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: Năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm mở đầu một thập kỷ mới và một thời kỳ phát triển mới của quê hương, đất nước; năm diễn ra Đại hội XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đây cũng là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 27 và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Để tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi Kế hoạch hành động của UBND tỉnh, Nghị quyết của Huyện uỷ, HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, Quốc phòng- an ninh năm 2021.

Đồng chí Bí thư Huyện uỷ yêu cầu UBND huyện, các phòng, ngành, địa phương cần nghiên cứu kỹ lưỡng chuẩn bị đầy đủ, bài bản có chất lượng, kế hoạch hàng năm và đặc biệt là kế hoạch 5 năm 2021 – 2026; các quy hoạch, các chương trình, kế hoạch, đề án phù hợp, sát thực tế có tính khả thi cao gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, phù hợp với quy hoạch Thọ Xuân là một trong 4 trung tâm kinh tế động lực phát triển của tỉnh, có giải pháp hữu hiệu để huy động các nguồn lực đầu tư góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của huyện phát triển nhanh hơn, mạnh mẽ hơn, bền vững hơn. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp một cách toàn diện, nhưng có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những việc lớn, việc khó, việc bức xúc, nổi cộm ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường đầu tư kinh doanh, đến mục tiêu tăng trưởng, đến tăng thu ngân sách, đến đời sống Nhân dân hoặc đến hình ảnh và sự phát triển của huyện; phân công rõ trách nhiệm và xác định thời gian, tiến độ hoàn thành công việc...

UBND huyện, các cơ quan hành chính Nhà nước, đặc biệt là người đứng đầu cần chú trọng hơn nữa đến thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; đổi mới nội dung, phương pháp và lề lối làm việc của cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu theo đúng quy định; xây dựng và tổ chức thực hiện thật tốt các chương trình, kế hoạch công tác. Cùng với việc tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá về những tiềm năng, thế mạnh và thành tựu phát triển, cần đẩy mạnh xây dựng thương hiệu của huyện, thương hiệu ngành, địa phương, gắn với giới thiệu về những kết quả trong công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp, nhất là những thành tựu liên quan đến cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tạo sự lan tỏa, cộng hưởng, thúc đẩy thu hút đầu tư vào địa bàn. Trước yêu cầu, nhiệm vụ mới, phải đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, thiết thực, phù hợp, để công tác tuyên truyền thực sự đóng vai trò đi trước - mở đường, đi cùng phát triển đối với tiến trình cách mạng của quê hương, đất nước.

Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân; tập trung chỉ đạo giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo mới phát sinh; chú trọng theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật. Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức UBND các cấp theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đồng thời quy định rõ cơ chế phối hợp, phân định rõ thẩm quyền và trách nhiệm của các cơ quan hành chính Nhà nước. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực thi công vụ và đạo đức công vụ; nâng cao đạo đức, văn hóa, tính chuyên nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức. Tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong các cơ quan Nhà nước. Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khoá XII) về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Làm tốt hơn nữa công tác cán bộ để lựa chọn, bố trí, sử dụng những cán bộ.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy, đề nghị đội ngũ cán bộ chủ chốt của huyện cần phải có quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, hành động quyết liệt hơn để hoàn thành các nhiệm vụ mà Đảng bộ và Nhân dân giao phó, đáp ứng được sự kỳ vọng của Nhân dân. Nêu cao tinh thần, trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu, vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, xây dựng và giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, trong cơ quan, đơn vị. Nêu cao sự đoàn kết, thống nhất, vì sự phát triển của quê hương, đất nước, vì lợi ích hợp pháp của Nhân dân, phấn đấu đến năm 2025 Thọ Xuân là một trong những huyện dẫn đầu của tỉnh về phát triển kinh tế- xã hội, đến năm 2030 trở thành thị xã Thọ Xuân.

Phát biểu kết thúc hội nghị, đồng chí Hoàng văn Đồng, Chủ tịch UBND huyện trân trọng tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Huyện uỷ Lê Đình Hải và giao Văn phòng HĐND- UBND huyện và các phòng, ngành cấp huyện hoàn thiện chương trình, kế hoạch thực hiện triển khai Kế hoạch hành động của UBND tỉnh, Nghị quyết của Huyện uỷ, HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, Quốc phòng- an ninh năm 2021 . Đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu sau hội nghị này các phòng, ngành, địa phương, đơn vị cần kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được, quyết tâm vượt khó khăn, thách thức, nghiêm túc thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, đột phá để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra ngay từ những tháng đầu, quý đầu năm 2021.

Đỗ Duy Nhã, Trung tâm VHTT, TT và DL Thọ Xuân