Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
796
Hôm qua:
991
Tuần này:
6388
Tháng này:
22176
Tất cả:
1013217

Thấm nhuần lời dạy của Người, nỗ lực xây dựng Thọ Xuân sớm thành huyện kiểu mẫu

Ngày 30/08/2019 17:22:16

Di chúc của Chủ tịch HCM được công bố chính thức đến nay tròn nửa thế kỷ, 50 năm đã qua, soi rọi vào hành trình xây dựng đất nước, những lời nhắn lại trước lúc đi xa của Người vẫn vẹn nguyên giá trị như ngọn đuốc soi đường cho dân tộc.

Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ thiên tài, tấm gương cao đẹp, đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc và thế giới. Người đã trải qua một cuộc đời đầy gian khổ hy sinh và vô cùng cao thượng, trong sáng và đẹp đẽ. Chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta. Trước lúc đi xa, Người không chỉ để lại cho toàn Đảng, toàn quân và toàn dân một nhân cách lớn, một tư tưởng lớn, một sự nghiệp lớn, mà còn để lại “ngọn đuốc” soi đường cho cả dân tộc. Mặc dù Người viết rằng: “Để lại mấy lời” và “chỉ nói tóm tắt vài việc thôi”, nhưng Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh thực sự là một văn kiện lịch sử vô giá, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc.

50 năm qua, kể từ khi Người ra đi vào cõi vĩnh hằng, thực hiện Di chúc thiêng liêng của Người, Đảng và Nhà nước ta đã không ngừng kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với CNXH, lấy Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng, kim chỉ nam cho mọi hành động, khởi xướng và lãnh đạo nhân dân ta giành toàn thắng trong sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; lãnh đạo thành công công cuộc đổi mới đất nước, giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử lớn lao.

Tại huyện Thọ Xuân, thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Dù khó khăn gian khổ đến mấy, nhân dân ta nhất định sẽ hoàn toàn thắng lợi…Tổ quốc ta nhất định sẽ thống nhất. Đồng bào Nam Bắc nhất định sẽ sum họp một nhà”, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân và dân cả nước đã đứng lên, tạo thành sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Trong quá trình đấu tranh xây dựng và bảo vệ đất nước, lớp lớp các thế hệ thanh niên Thọ Xuân đã hăng hái lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, giành lại độc lập, tự do cho dân tộc. Toàn huyện đã có trên 42.000 lượt người tham gia bộ đội, thanh niên xung phong, dân công hoả tuyến, dân quân du kích; 533 cán bộ lão thành cách mạng và cán bộ tiền khởi nghĩa; 322 mẹ Việt Nam Anh hùng; 9 Anh hùng LLVT, Anh hùng Lao động; 4.223 liệt sĩ; 4.904 thương, bệnh binh; 111 gia đình ân nhân cách mạng; huyện Thọ Xuân đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng danh hiệu Anh hùng LLVT; 10 xã, đơn vị được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT, Anh hùng Lao động và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Mô hình trồng sen tại xã Thọ Lâm

50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thọ Xuân đã có nhiều cách làm, bước đi sáng tạo trong việc vận dụng lời dạy của Người và đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trên tất cả các lĩnh vực: kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá, ổn đinh, bình quân hàng năm trên 15,6%; kết cấu hạ tầng được đầu tư nâng cấp, nhiều công trình quan trọng của Trung ương, của tỉnh được đầu tư trên địa bàn huyện; chương trình xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực, đến nay huyện đã có 36/36 xã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới, diên mạo nông thôn có nhiều khởi sắc. Các hoạt động văn hoá - xã hội chuyển biến tiến bộ; các chế độ chính sách xã hội được thực hiện kịp thời đầy đủ; góp phần đảm bảo an sinh xã hội; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Hệ thống chính trị được quan tâm xây dựng vững mạnh.

Kỷ niệm 50 năm ngày Bác đi xa, ôn lại lời căn dặn của Người trong Di chúc, là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi tổ chức đảng trên địa bàn huyện Thọ Xuân tự soi rọi lại mình. Với phương châm "Dân chủ - đoàn kết - đổi mới - phát triển”, Đảng bộ và nhân dân trong huyện nguyện đoàn kết một lòng, ra sức phấn đấu, tạo chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch vững mạnh, đưa Thọ Xuân tiếp tục phát triển đi lên.

Toàn cảnh thị trấn Thọ Xuân

Hào khí Lam Sơn mãi mãi chắp cánh và nâng tầm vị thế của Thọ Xuân trong các phong trào thi đua yêu nước, Đảng bộ và nhân dân huyện Thọ Xuân quyết tâm phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thống nhất ý chí và hành động, cùng cả tỉnh đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá quê hương, đất nước, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; tiến tới xây dựng Thọ Xuân trở thành một huyện kiểu mẫu, góp phần xây dựng cả tỉnh trở thành tỉnh kiểu mẫu như di nguyện của Người.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân

Thấm nhuần lời dạy của Người, nỗ lực xây dựng Thọ Xuân sớm thành huyện kiểu mẫu

Đăng lúc: 30/08/2019 17:22:16 (GMT+7)

Di chúc của Chủ tịch HCM được công bố chính thức đến nay tròn nửa thế kỷ, 50 năm đã qua, soi rọi vào hành trình xây dựng đất nước, những lời nhắn lại trước lúc đi xa của Người vẫn vẹn nguyên giá trị như ngọn đuốc soi đường cho dân tộc.

Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ thiên tài, tấm gương cao đẹp, đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc và thế giới. Người đã trải qua một cuộc đời đầy gian khổ hy sinh và vô cùng cao thượng, trong sáng và đẹp đẽ. Chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta. Trước lúc đi xa, Người không chỉ để lại cho toàn Đảng, toàn quân và toàn dân một nhân cách lớn, một tư tưởng lớn, một sự nghiệp lớn, mà còn để lại “ngọn đuốc” soi đường cho cả dân tộc. Mặc dù Người viết rằng: “Để lại mấy lời” và “chỉ nói tóm tắt vài việc thôi”, nhưng Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh thực sự là một văn kiện lịch sử vô giá, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc.

50 năm qua, kể từ khi Người ra đi vào cõi vĩnh hằng, thực hiện Di chúc thiêng liêng của Người, Đảng và Nhà nước ta đã không ngừng kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với CNXH, lấy Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng, kim chỉ nam cho mọi hành động, khởi xướng và lãnh đạo nhân dân ta giành toàn thắng trong sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; lãnh đạo thành công công cuộc đổi mới đất nước, giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử lớn lao.

Tại huyện Thọ Xuân, thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Dù khó khăn gian khổ đến mấy, nhân dân ta nhất định sẽ hoàn toàn thắng lợi…Tổ quốc ta nhất định sẽ thống nhất. Đồng bào Nam Bắc nhất định sẽ sum họp một nhà”, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân và dân cả nước đã đứng lên, tạo thành sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Trong quá trình đấu tranh xây dựng và bảo vệ đất nước, lớp lớp các thế hệ thanh niên Thọ Xuân đã hăng hái lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, giành lại độc lập, tự do cho dân tộc. Toàn huyện đã có trên 42.000 lượt người tham gia bộ đội, thanh niên xung phong, dân công hoả tuyến, dân quân du kích; 533 cán bộ lão thành cách mạng và cán bộ tiền khởi nghĩa; 322 mẹ Việt Nam Anh hùng; 9 Anh hùng LLVT, Anh hùng Lao động; 4.223 liệt sĩ; 4.904 thương, bệnh binh; 111 gia đình ân nhân cách mạng; huyện Thọ Xuân đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng danh hiệu Anh hùng LLVT; 10 xã, đơn vị được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT, Anh hùng Lao động và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Mô hình trồng sen tại xã Thọ Lâm

50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thọ Xuân đã có nhiều cách làm, bước đi sáng tạo trong việc vận dụng lời dạy của Người và đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trên tất cả các lĩnh vực: kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá, ổn đinh, bình quân hàng năm trên 15,6%; kết cấu hạ tầng được đầu tư nâng cấp, nhiều công trình quan trọng của Trung ương, của tỉnh được đầu tư trên địa bàn huyện; chương trình xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực, đến nay huyện đã có 36/36 xã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới, diên mạo nông thôn có nhiều khởi sắc. Các hoạt động văn hoá - xã hội chuyển biến tiến bộ; các chế độ chính sách xã hội được thực hiện kịp thời đầy đủ; góp phần đảm bảo an sinh xã hội; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Hệ thống chính trị được quan tâm xây dựng vững mạnh.

Kỷ niệm 50 năm ngày Bác đi xa, ôn lại lời căn dặn của Người trong Di chúc, là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi tổ chức đảng trên địa bàn huyện Thọ Xuân tự soi rọi lại mình. Với phương châm "Dân chủ - đoàn kết - đổi mới - phát triển”, Đảng bộ và nhân dân trong huyện nguyện đoàn kết một lòng, ra sức phấn đấu, tạo chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch vững mạnh, đưa Thọ Xuân tiếp tục phát triển đi lên.

Toàn cảnh thị trấn Thọ Xuân

Hào khí Lam Sơn mãi mãi chắp cánh và nâng tầm vị thế của Thọ Xuân trong các phong trào thi đua yêu nước, Đảng bộ và nhân dân huyện Thọ Xuân quyết tâm phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thống nhất ý chí và hành động, cùng cả tỉnh đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá quê hương, đất nước, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; tiến tới xây dựng Thọ Xuân trở thành một huyện kiểu mẫu, góp phần xây dựng cả tỉnh trở thành tỉnh kiểu mẫu như di nguyện của Người.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân