Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020

Ngày 11/01/2020 10:12:12

Sáng ngày 10/1/2020, Ban Thường vụ Huyện ủy Thọ Xuân tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Đồng chí Phạm Mai Anh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện dự và chỉ đạo hội nghị.

Năm 2019, các cấp ủy, tổ chức đảng và Ủy ban Kiểm tra từ huyện đến cơ sở đã bám sát nhiệm vụ chính trị để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện toàn diện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã tổ chức thực hiện tốt các nội dung kiểm tra, giám sát theo chương trình. Phương thức tiến hành các cuộc kiểm tra, giám sát có nhiều đổi mới, đảm bảo đúng quy trình, chất lượng kiểm tra, giám sát được nâng lên; việc thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra cơ sở đi vào nề nếp hơn...Tập trung kiểm tra, giám sát việc chấp hành các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; việc chấp hành quy chế làm việc; sửa chữa, khắc phục hạn chế yếu kém đã được chỉ ra; việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở...Công tác nắm bắt tình hình tổ chức Đảng và đảng viên được quan tâm, phát hiện và chủ động kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm, tạo được sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Kết quả trong năm, Ban Thường vụ Huyện ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng trong huyện đã tiến hành kiểm tra 119 tổ chức đảng, 616 đảng viên; giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề 102 lượt tổ chức đảng, 778 lượt đảng viên; kiểm tra tổ chức đảng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 153 tổ chức; kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát 19 tổ chức đảng. Đồng thời thực hiện tốt công tác giám sát trực tiếp, giám sát gián tiếp và giám sát chuyên đề đối với tổ chức đảng, đảng viên. Bên cạnh đó, UBKT các cấp cũng kịp thời xem xét, giải quyết đơn thư theo quy định; chú trọng kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kịp thời xử lý vi phạm, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng; chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra giám sát ngày càng được nâng lên.

Cũng tại hội nghị, UBKT Huyện ủy đã quán triệt và triển khai thực hiện hướng dẫn số 07 của UBKT Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá kết quả đạt được, chỉ ra nguyên nhân tồn tại, hạn chế và đề ra giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2020 và công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu chỉ đạo và kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Mai Anh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận, biểu dương kết quả đạt được trong công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy các cấp trong huyện năm 2019. Đồng thời đồng chí nhấn mạnh: Năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh và của huyện đặc biệt đây là năm diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đề nghị: Các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết, quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng, trọng tâm là các quy định, hướng dẫn chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp theo tinh thần Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; hướng dẫn số 07 của UBKT Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và các quy định, hướng dẫn của cấp trên. Xây dựng và thực hiện nghiêm túc chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp năm 2020 theo hướng có trọng tâm, trọng điểm. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của tập thể cấp ủy, của cán bộ, đảng viên thuộc diện cấp ủy các cấp quản lý. Thực hiện tốt công tác chuẩn bị nhân sự Ủy ban kiểm tra các các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025. Đồng thời thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo để phục vụ kịp thời sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và Ủy ban kiểm tra cấp trên.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân

Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020

Đăng lúc: 11/01/2020 10:12:12 (GMT+7)

Sáng ngày 10/1/2020, Ban Thường vụ Huyện ủy Thọ Xuân tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Đồng chí Phạm Mai Anh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện dự và chỉ đạo hội nghị.

Năm 2019, các cấp ủy, tổ chức đảng và Ủy ban Kiểm tra từ huyện đến cơ sở đã bám sát nhiệm vụ chính trị để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện toàn diện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã tổ chức thực hiện tốt các nội dung kiểm tra, giám sát theo chương trình. Phương thức tiến hành các cuộc kiểm tra, giám sát có nhiều đổi mới, đảm bảo đúng quy trình, chất lượng kiểm tra, giám sát được nâng lên; việc thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra cơ sở đi vào nề nếp hơn...Tập trung kiểm tra, giám sát việc chấp hành các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; việc chấp hành quy chế làm việc; sửa chữa, khắc phục hạn chế yếu kém đã được chỉ ra; việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở...Công tác nắm bắt tình hình tổ chức Đảng và đảng viên được quan tâm, phát hiện và chủ động kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm, tạo được sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Kết quả trong năm, Ban Thường vụ Huyện ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng trong huyện đã tiến hành kiểm tra 119 tổ chức đảng, 616 đảng viên; giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề 102 lượt tổ chức đảng, 778 lượt đảng viên; kiểm tra tổ chức đảng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 153 tổ chức; kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát 19 tổ chức đảng. Đồng thời thực hiện tốt công tác giám sát trực tiếp, giám sát gián tiếp và giám sát chuyên đề đối với tổ chức đảng, đảng viên. Bên cạnh đó, UBKT các cấp cũng kịp thời xem xét, giải quyết đơn thư theo quy định; chú trọng kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kịp thời xử lý vi phạm, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng; chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra giám sát ngày càng được nâng lên.

Cũng tại hội nghị, UBKT Huyện ủy đã quán triệt và triển khai thực hiện hướng dẫn số 07 của UBKT Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá kết quả đạt được, chỉ ra nguyên nhân tồn tại, hạn chế và đề ra giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2020 và công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu chỉ đạo và kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Mai Anh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận, biểu dương kết quả đạt được trong công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy các cấp trong huyện năm 2019. Đồng thời đồng chí nhấn mạnh: Năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh và của huyện đặc biệt đây là năm diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đề nghị: Các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết, quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng, trọng tâm là các quy định, hướng dẫn chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp theo tinh thần Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; hướng dẫn số 07 của UBKT Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và các quy định, hướng dẫn của cấp trên. Xây dựng và thực hiện nghiêm túc chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp năm 2020 theo hướng có trọng tâm, trọng điểm. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của tập thể cấp ủy, của cán bộ, đảng viên thuộc diện cấp ủy các cấp quản lý. Thực hiện tốt công tác chuẩn bị nhân sự Ủy ban kiểm tra các các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025. Đồng thời thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo để phục vụ kịp thời sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và Ủy ban kiểm tra cấp trên.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân