Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1100
Hôm qua:
1223
Tuần này:
5180
Tháng này:
25995
Tất cả:
765926

Ban Pháp chế HĐND huyện Thọ Xuân giám sát công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; thực hiện cải cách hành chính tại xã Thọ Xương

Ngày 22/03/2019 15:10:32

Sáng 22/3/2019, Ban Pháp chế HĐND huyện do đồng chí Thái Xuân Cường, Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện đã có buổi giám sát công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; thực hiện cải cách hành chính tại xã Thọ Xương

Tham dự buổi giám sát có các đồng chí thành viên Ban pháp chế HĐND huyện, đại diện Lãnh đạo UBMTTQ, phòng Tư pháp; Thanh tra, Nội vụ, Văn phòng HĐND- UBND huyện. Các đồng chí Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Chủ tịch UBMTTQ và Trưởng các đoàn thể; Trưởng Ban Pháp chế HĐND xã, Công chức Tư pháp- Hộ tích, Văn phòng Thống kê xã Thọ Xương.

Xác định công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo là nhiệm vụ trọng tâm, trong năm 2018 và 3 tháng đầu năm 2019, xã Thọ Xương đã tăng cường phổ biến và kịp thời triển khai các văn bản pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo luôn được quan tâm. Thường xuyên cử cán bộ duy trì thực hiện tốt lịch trực tiếp công dân theo quy định. UBND xã đã ban hành nội quy tiếp công dân, xây dựng và thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch, PCT UBND xã. Bố trí phòng tiếp công dân riêng đảm bảo quy định. Trong năm 2018 và 3 tháng đầu năm 2019, tại xã Thọ Xương không có công dân đến trụ sở UBND xã để khiếu nại, tố cáo. Tiếp nhận 101 đơn và đã giải quyết 101 đơn theo thẩm quyền. Về thực hiện cải cách thủ tục hành chính, xã Thọ Xương đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, bộ phận một cửa tiếp nhận hồ sơ và giải quyết nhanh gọn, đảm bảo thủ tục, trình tự, rút ngắn thời gian, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đến giao dịch.

Tại buổi giám sát, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ các thành viên trong đoàn đã tập trung thảo luận, phân tích những mặt đã làm được, chỉ ra một số tồn tại, hạn chế và đề xuất các giải pháp cụ thể để việc tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; thực hiện cải cách hành chính tại xã Thọ Xương trong thời gian tới có hiệu quả hơn.

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Thái Xuân Cường, Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện đề nghị trong thời gian tới, xã Thọ Xương tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân; chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát huy vai trò của người đứng đầu, giải quyết kịp thời những vụ việc mới phát sinh từ cơ sở. Cấp ủy, chính quyền xã Thọ Xương đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải cách TTHC theo hướng tăng tiện ích cho người dân. Tiếp tục rà soát, thực hiện tốt các nội dung cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch của huyện đề ra; tổ chức niêm yết, công bố các thủ tục hành chính mới theo hướng công khai, đơn giản và thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp. Bên cạnh đó, quan tâm bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ làm việc tại bộ phận một cửa nhằm giải quyết nhanh chóng các thủ tục, tạo sự hài lòng cho tổ chức, doanh nghiệp và công dân. Đồng chí Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện đề nghị, trên cơ sở những tồn tại, hạn chế mà đoàn đã chỉ ra, xã Thọ Xương hoàn thiện nội dung báo cáo gửi về Ban Pháp chế HĐND huyện. Trên cơ sở đó, HĐND huyện sẽ ban hành thông báo kết luận công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; thực hiện cải cách hành chính tại xã Thọ Xương.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân

Ban Pháp chế HĐND huyện Thọ Xuân giám sát công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; thực hiện cải cách hành chính tại xã Thọ Xương

Đăng lúc: 22/03/2019 15:10:32 (GMT+7)

Sáng 22/3/2019, Ban Pháp chế HĐND huyện do đồng chí Thái Xuân Cường, Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện đã có buổi giám sát công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; thực hiện cải cách hành chính tại xã Thọ Xương

Tham dự buổi giám sát có các đồng chí thành viên Ban pháp chế HĐND huyện, đại diện Lãnh đạo UBMTTQ, phòng Tư pháp; Thanh tra, Nội vụ, Văn phòng HĐND- UBND huyện. Các đồng chí Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Chủ tịch UBMTTQ và Trưởng các đoàn thể; Trưởng Ban Pháp chế HĐND xã, Công chức Tư pháp- Hộ tích, Văn phòng Thống kê xã Thọ Xương.

Xác định công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo là nhiệm vụ trọng tâm, trong năm 2018 và 3 tháng đầu năm 2019, xã Thọ Xương đã tăng cường phổ biến và kịp thời triển khai các văn bản pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo luôn được quan tâm. Thường xuyên cử cán bộ duy trì thực hiện tốt lịch trực tiếp công dân theo quy định. UBND xã đã ban hành nội quy tiếp công dân, xây dựng và thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch, PCT UBND xã. Bố trí phòng tiếp công dân riêng đảm bảo quy định. Trong năm 2018 và 3 tháng đầu năm 2019, tại xã Thọ Xương không có công dân đến trụ sở UBND xã để khiếu nại, tố cáo. Tiếp nhận 101 đơn và đã giải quyết 101 đơn theo thẩm quyền. Về thực hiện cải cách thủ tục hành chính, xã Thọ Xương đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, bộ phận một cửa tiếp nhận hồ sơ và giải quyết nhanh gọn, đảm bảo thủ tục, trình tự, rút ngắn thời gian, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đến giao dịch.

Tại buổi giám sát, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ các thành viên trong đoàn đã tập trung thảo luận, phân tích những mặt đã làm được, chỉ ra một số tồn tại, hạn chế và đề xuất các giải pháp cụ thể để việc tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; thực hiện cải cách hành chính tại xã Thọ Xương trong thời gian tới có hiệu quả hơn.

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Thái Xuân Cường, Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện đề nghị trong thời gian tới, xã Thọ Xương tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân; chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát huy vai trò của người đứng đầu, giải quyết kịp thời những vụ việc mới phát sinh từ cơ sở. Cấp ủy, chính quyền xã Thọ Xương đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải cách TTHC theo hướng tăng tiện ích cho người dân. Tiếp tục rà soát, thực hiện tốt các nội dung cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch của huyện đề ra; tổ chức niêm yết, công bố các thủ tục hành chính mới theo hướng công khai, đơn giản và thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp. Bên cạnh đó, quan tâm bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ làm việc tại bộ phận một cửa nhằm giải quyết nhanh chóng các thủ tục, tạo sự hài lòng cho tổ chức, doanh nghiệp và công dân. Đồng chí Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện đề nghị, trên cơ sở những tồn tại, hạn chế mà đoàn đã chỉ ra, xã Thọ Xương hoàn thiện nội dung báo cáo gửi về Ban Pháp chế HĐND huyện. Trên cơ sở đó, HĐND huyện sẽ ban hành thông báo kết luận công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; thực hiện cải cách hành chính tại xã Thọ Xương.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân