Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Ban chỉ đạo 35 huyện: Hội nghị tổng kết đánh giá kết quả hoạt động năm 2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020

Ngày 11/01/2020 10:16:37

Chiều 10/1/2020, Ban chỉ đạo 35 huyện tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá kết quả hoạt động năm 2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Đồng chí Phạm Mai Anh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo 35 huyện chủ trì hội nghị. Tham dự có đại diện Thường trực HĐND, UBND huyện, thành viên Ban Chỉ đạo 35 huyện; cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo 35 huyện.

Tại hội nghị, Ban chỉ đạo 35 huyện đã báo cáo kết quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2019; nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Theo đó, trong năm 2019, Ban chỉ đạo 35 của huyện đã bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, triển khai hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm. Việc phổ biến, quán triệt Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, Kết luận số 53 của Ban Bí thư được triển khai kịp thời, hiệu quả. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân được tập trung chú trọng thực hiện; Công tác thông tin, tuyên truyền về Chủ nghĩa Mác- Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước được thực hiện có hiệu quả; đã tổ chức lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới quý 1 năm 2019 cho đội ngũ cán bộ chủ chốt huyện; Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện đã chủ động cập nhật các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, biên soạn, lồng ghép những nội dung cần thiết, phù hợp đưa vào giảng dạy tại các lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng, đảng viên mới, các hội nghị báo cáo viên thường kỳ; Đài truyền thanh huyện và cơ sở tăng thời lượng phát sóng, mở các chuyên mục tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ trọng tâm của huyện, nhất là việc triển khai Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, quy định của Đảng được tăng cường. Tình hình tư tưởng, dư luận xã hội của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân cơ bản ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá kết quả đạt được của Ban Chỉ đạo trong thời gian qua, đồng thời thảo luận, bàn các giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

Phát biểu chỉ đạo và kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Mai Anh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo 35 huyện nhấn mạnh: Năm 2020 là năm cuối cùng thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 26, năm tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, cùng với xu thế phát triển chung của tỉnh, của đất nước, huyện có những thời cơ thuận lợi mới, song vẫn còn không ít những khó khăn. Để thực hiện tốt nhiệm vụ trong năm 2020, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đề nghị: Tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Tổ chức các hội nghị tập huấn, tuyên truyền gắn với thực hiện nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị nhằm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2020; đặc biệt tập trung chuẩn bị tốt công tác đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị, Kết luận số 53 của Ban Bí thư và Kế hoạch số 211 của Ban Thường vụ Huyện ủy. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về mạng Internet, mạng xã hội, thực hiện tốt công tác quản lý báo chí. Nâng cao chất lượng hoạt động của Đài truyền thanh từ huyện đến cơ sở. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp ủy Đảng cấp trên. Chủ động nắm tình hình cơ sở, tình hình nhân dân. UBMTTQ, các tổ chức chính trị -xã hội huyện tiếp tục tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về các chủ trương, đường lối, cơ chế, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh, của huyện. Thành viên Ban chỉ đạo 35 huyện nêu cao tinh thần trách nhiệm, kịp thời tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành các văn bản chỉ đạo, thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra, ổn định tình hình tư tưởng, đời sống nhân dân.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân

Ban chỉ đạo 35 huyện: Hội nghị tổng kết đánh giá kết quả hoạt động năm 2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020

Đăng lúc: 11/01/2020 10:16:37 (GMT+7)

Chiều 10/1/2020, Ban chỉ đạo 35 huyện tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá kết quả hoạt động năm 2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Đồng chí Phạm Mai Anh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo 35 huyện chủ trì hội nghị. Tham dự có đại diện Thường trực HĐND, UBND huyện, thành viên Ban Chỉ đạo 35 huyện; cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo 35 huyện.

Tại hội nghị, Ban chỉ đạo 35 huyện đã báo cáo kết quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2019; nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Theo đó, trong năm 2019, Ban chỉ đạo 35 của huyện đã bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, triển khai hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm. Việc phổ biến, quán triệt Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, Kết luận số 53 của Ban Bí thư được triển khai kịp thời, hiệu quả. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân được tập trung chú trọng thực hiện; Công tác thông tin, tuyên truyền về Chủ nghĩa Mác- Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước được thực hiện có hiệu quả; đã tổ chức lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới quý 1 năm 2019 cho đội ngũ cán bộ chủ chốt huyện; Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện đã chủ động cập nhật các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, biên soạn, lồng ghép những nội dung cần thiết, phù hợp đưa vào giảng dạy tại các lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng, đảng viên mới, các hội nghị báo cáo viên thường kỳ; Đài truyền thanh huyện và cơ sở tăng thời lượng phát sóng, mở các chuyên mục tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ trọng tâm của huyện, nhất là việc triển khai Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, quy định của Đảng được tăng cường. Tình hình tư tưởng, dư luận xã hội của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân cơ bản ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá kết quả đạt được của Ban Chỉ đạo trong thời gian qua, đồng thời thảo luận, bàn các giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

Phát biểu chỉ đạo và kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Mai Anh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo 35 huyện nhấn mạnh: Năm 2020 là năm cuối cùng thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 26, năm tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, cùng với xu thế phát triển chung của tỉnh, của đất nước, huyện có những thời cơ thuận lợi mới, song vẫn còn không ít những khó khăn. Để thực hiện tốt nhiệm vụ trong năm 2020, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đề nghị: Tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Tổ chức các hội nghị tập huấn, tuyên truyền gắn với thực hiện nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị nhằm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2020; đặc biệt tập trung chuẩn bị tốt công tác đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị, Kết luận số 53 của Ban Bí thư và Kế hoạch số 211 của Ban Thường vụ Huyện ủy. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về mạng Internet, mạng xã hội, thực hiện tốt công tác quản lý báo chí. Nâng cao chất lượng hoạt động của Đài truyền thanh từ huyện đến cơ sở. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp ủy Đảng cấp trên. Chủ động nắm tình hình cơ sở, tình hình nhân dân. UBMTTQ, các tổ chức chính trị -xã hội huyện tiếp tục tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về các chủ trương, đường lối, cơ chế, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh, của huyện. Thành viên Ban chỉ đạo 35 huyện nêu cao tinh thần trách nhiệm, kịp thời tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành các văn bản chỉ đạo, thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra, ổn định tình hình tư tưởng, đời sống nhân dân.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân