Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

BÁO CÁO CHÍNH SÁCH AN TOÀN GIAI ĐOẠN 1

Ngày 28/10/2019 16:18:57

CHÍNH SÁCH AN TOÀN GIAI ĐOẠN 1, TIỂU DỰ ÁN 1 BẢN TIẾNG VIỆT ĐƯỢC WB THÔNG QUA

BÁO CÁO CHÍNH SÁCH AN TOÀN GIAI ĐOẠN 1,

TIỂU DỰ ÁN 1 BẢN TIẾNG VIỆT ĐƯỢC WB THÔNG QUA

STT

Nội dung

Tệp đính kèm

1

Báo cáo đánh giá tác động môi trường xã hội (ESIA)

B1.doc

2

Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

B2.doc

3

Báo cáo đánh giá tác động xã hội (SA)

B3.doc

4

Báo cáo kế hoạch hành động tái định cư (RAP)

B4.doc

5

Báo cáo kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số (EMDP)

B5.doc

6

DRSIP Khung chính sách quản lý môi trường và xã hội ESMF

B6.pdf

7

DRSIP Khung chính sách tái định cư RPF_final_Viet

B7.pdf

8

Khung chính sách dân tộc thiểu số EMPF_Final_Viet

B8.pdf

9

Phụ lục báo cáo đánh giá tác động môi trường xã hội (ESIA)

P1.doc

10

Phụ lục báo cáo đánh giá tác động xã hội (SA)

P2.doc

BÁO CÁO CHÍNH SÁCH AN TOÀN GIAI ĐOẠN 1

Đăng lúc: 28/10/2019 16:18:57 (GMT+7)

CHÍNH SÁCH AN TOÀN GIAI ĐOẠN 1, TIỂU DỰ ÁN 1 BẢN TIẾNG VIỆT ĐƯỢC WB THÔNG QUA

BÁO CÁO CHÍNH SÁCH AN TOÀN GIAI ĐOẠN 1,

TIỂU DỰ ÁN 1 BẢN TIẾNG VIỆT ĐƯỢC WB THÔNG QUA

STT

Nội dung

Tệp đính kèm

1

Báo cáo đánh giá tác động môi trường xã hội (ESIA)

B1.doc

2

Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

B2.doc

3

Báo cáo đánh giá tác động xã hội (SA)

B3.doc

4

Báo cáo kế hoạch hành động tái định cư (RAP)

B4.doc

5

Báo cáo kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số (EMDP)

B5.doc

6

DRSIP Khung chính sách quản lý môi trường và xã hội ESMF

B6.pdf

7

DRSIP Khung chính sách tái định cư RPF_final_Viet

B7.pdf

8

Khung chính sách dân tộc thiểu số EMPF_Final_Viet

B8.pdf

9

Phụ lục báo cáo đánh giá tác động môi trường xã hội (ESIA)

P1.doc

10

Phụ lục báo cáo đánh giá tác động xã hội (SA)

P2.doc