Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
HUYỆN THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NTM NÂNG CAO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG BA HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN.                                                         
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

BÁO CÁO CHÍNH SÁCH AN TOÀN GIAI ĐOẠN 1

Đăng lúc: 28/10/2019 (GMT+7)
100%

CHÍNH SÁCH AN TOÀN GIAI ĐOẠN 1, TIỂU DỰ ÁN 1 BẢN TIẾNG VIỆT ĐƯỢC WB THÔNG QUA

 

BÁO CÁO CHÍNH SÁCH AN TOÀN GIAI ĐOẠN 1,

TIỂU DỰ ÁN 1 BẢN TIẾNG VIỆT ĐƯỢC WB THÔNG QUA

STT

Nội dung

Tệp đính kèm

1

Báo cáo đánh giá tác động môi trường xã hội (ESIA)

 B1.doc

2

Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

 B2.doc

3

Báo cáo đánh giá tác động xã hội (SA)

 B3.doc

4

Báo cáo kế hoạch hành động tái định cư (RAP)

 B4.doc

5

Báo cáo kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số (EMDP)

 B5.doc

6

DRSIP Khung chính sách quản lý môi trường và xã hội ESMF

 B6.pdf

7

DRSIP Khung chính sách tái định cư RPF_final_Viet

 B7.pdf

8

Khung chính sách dân tộc thiểu số EMPF_Final_Viet

 B8.pdf

9

Phụ lục báo cáo  đánh giá tác động môi trường xã hội (ESIA)

 P1.doc

10

Phụ lục báo cáo đánh giá tác động xã hội (SA)

 P2.doc