Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Ban Pháp chế HĐND huyện Thọ Xuân giám sát công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo tại xã Xuân Phong và Thọ Hải

Ngày 10/09/2020 17:26:41

Ngày 10/9/2020, Ban Pháp chế HĐND huyện do đồng chí Thái Xuân Cường, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo tại xã Xuân Phong và Thọ Hải.

Xác định công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo là nhiệm vụ trọng tâm, thời gian qua, xã Xuân Phong đã tăng cường phổ biến và kịp thời triển khai các văn bản pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo luôn được quan tâm. Thường xuyên cử cán bộ duy trì thực hiện tốt lịch trực tiếp công dân theo quy định. UBND xã đã ban hành nội quy tiếp công dân, xây dựng lịch tiếp công dân định kỳ, thường xuyên của lãnh đạo và cán bộ chuyên môn. Bố trí phòng tiếp công dân riêng. Từ năm 2018 đến tháng 5/2020, Chủ tịch UBND xã Xuân Phong đã tiếp 39 cuộc với 39 lượt công dân. Tiếp nhận 11 đơn, trong đó 5 đơn cấp trên chuyển về; 5 đơn công dân trực tiếp chuyển đến và 1 đơn gửi bằng đường bưu điện. Các nội dung kiến nghị, tố cáo, phản ánh đã được UBND xã Xuân Phong thực hiện giải quyết. Đến nay, 100% các đơn thư đã được giải quyết xong.

Tại buổi giám sát, đại diện lãnh đạo UBND xã Thọ Hải đã báo cáo công tác tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của con dân năm 2018, năm 2019 và 5 tháng đầu năm 2020 của địa phương. Theo đó, thời gian qua, xã Thọ Hải đã tăng cường tuyên truyền, phổ biến và kịp thời triển khai các văn bản pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo luôn được quan tâm. Thường xuyên cử cán bộ duy trì thực hiện tốt lịch trực tiếp công dân theo quy định. UBND xã đã ban hành nội quy tiếp công dân, xây dựng lịch tiếp công dân định kỳ, thường xuyên của lãnh đạo và cán bộ chuyên môn. Bố trí phòng tiếp công dân riêng có diện tích 10m2. Theo báo cáo, số lượt tiếp công dân hàng năm của địa phương = 12 lượt công dân. Tổng số đơn tiếp nhận hàng năm 12 đơn. Trong đó, 2 đơn cấp trên chuyển về, 10 đơn do công dân trực tiếp chuyển đến. Các nội dung kiến nghị, tố cáo, phản ánh đã được xã thực hiện giải quyết, đến nay 100% các đơn thư đã được giải quyết theo quy định. Công tác phối hợp phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự vào cuộc của cấp ủy Đảng, Chính quyền, Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội là nòng cốt chính thường xuyên tăng cường các biện pháp như tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về Luật tiếp công dân; Luật khiếu nại; Luật tố cáo bằng nhiều hình thức thiết thực, ngắn gọn, dễ hiểu đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn.

Tại buổi giám sát, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ các thành viên trong đoàn đã kiểm tra thực tế hồ sơ và tập trung thảo luận, phân tích những mặt đã làm được, chỉ ra một số tồn tại, hạn chế và đề xuất các giải pháp cụ thể để việc tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo tại xã Xuân Phong và Thọ Hải trong thời gian tới có hiệu quả hơn.

Kết luận buổi giám sát, đồng chíThái Xuân Cường, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyệnđề nghị trong thời gian tới, Đảng ủy xã Xuân Phong và xã Thọ Hải tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; HĐND xã tăng cường công tác giám sát; MTTQ và các đoàn thể xã tăng cường công tác phối hợp với UBND xã, làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân; chủ động nắm tình hình đoàn viên, hội viên và nhân dân, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh ngay tại cơ sở; đối với UBND xã, xác định rõ trách nhiệm tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh cua công dân; chủ động trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đáp ứng thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng chí Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện đề nghị, trên cơ sở những tồn tại, hạn chế mà đoàn đã chỉ ra, xã Xuân Phong và Thọ Hải nghiêm túc tiếp thu, khắc phục trong thời gian tới và sớm hoàn thiện nội dung báo cáo gửi về Ban Pháp chế HĐND huyện. Trên cơ sở đó, HĐND huyện sẽ ban hành thông báo kết luậncông tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo tại xã Xuân Phong và Thọ Hải.

Trung tâm VHTT, TT và DL Thọ Xuân

Ban Pháp chế HĐND huyện Thọ Xuân giám sát công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo tại xã Xuân Phong và Thọ Hải

Đăng lúc: 10/09/2020 17:26:41 (GMT+7)

Ngày 10/9/2020, Ban Pháp chế HĐND huyện do đồng chí Thái Xuân Cường, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo tại xã Xuân Phong và Thọ Hải.

Xác định công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo là nhiệm vụ trọng tâm, thời gian qua, xã Xuân Phong đã tăng cường phổ biến và kịp thời triển khai các văn bản pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo luôn được quan tâm. Thường xuyên cử cán bộ duy trì thực hiện tốt lịch trực tiếp công dân theo quy định. UBND xã đã ban hành nội quy tiếp công dân, xây dựng lịch tiếp công dân định kỳ, thường xuyên của lãnh đạo và cán bộ chuyên môn. Bố trí phòng tiếp công dân riêng. Từ năm 2018 đến tháng 5/2020, Chủ tịch UBND xã Xuân Phong đã tiếp 39 cuộc với 39 lượt công dân. Tiếp nhận 11 đơn, trong đó 5 đơn cấp trên chuyển về; 5 đơn công dân trực tiếp chuyển đến và 1 đơn gửi bằng đường bưu điện. Các nội dung kiến nghị, tố cáo, phản ánh đã được UBND xã Xuân Phong thực hiện giải quyết. Đến nay, 100% các đơn thư đã được giải quyết xong.

Tại buổi giám sát, đại diện lãnh đạo UBND xã Thọ Hải đã báo cáo công tác tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của con dân năm 2018, năm 2019 và 5 tháng đầu năm 2020 của địa phương. Theo đó, thời gian qua, xã Thọ Hải đã tăng cường tuyên truyền, phổ biến và kịp thời triển khai các văn bản pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo luôn được quan tâm. Thường xuyên cử cán bộ duy trì thực hiện tốt lịch trực tiếp công dân theo quy định. UBND xã đã ban hành nội quy tiếp công dân, xây dựng lịch tiếp công dân định kỳ, thường xuyên của lãnh đạo và cán bộ chuyên môn. Bố trí phòng tiếp công dân riêng có diện tích 10m2. Theo báo cáo, số lượt tiếp công dân hàng năm của địa phương = 12 lượt công dân. Tổng số đơn tiếp nhận hàng năm 12 đơn. Trong đó, 2 đơn cấp trên chuyển về, 10 đơn do công dân trực tiếp chuyển đến. Các nội dung kiến nghị, tố cáo, phản ánh đã được xã thực hiện giải quyết, đến nay 100% các đơn thư đã được giải quyết theo quy định. Công tác phối hợp phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự vào cuộc của cấp ủy Đảng, Chính quyền, Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội là nòng cốt chính thường xuyên tăng cường các biện pháp như tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về Luật tiếp công dân; Luật khiếu nại; Luật tố cáo bằng nhiều hình thức thiết thực, ngắn gọn, dễ hiểu đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn.

Tại buổi giám sát, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ các thành viên trong đoàn đã kiểm tra thực tế hồ sơ và tập trung thảo luận, phân tích những mặt đã làm được, chỉ ra một số tồn tại, hạn chế và đề xuất các giải pháp cụ thể để việc tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo tại xã Xuân Phong và Thọ Hải trong thời gian tới có hiệu quả hơn.

Kết luận buổi giám sát, đồng chíThái Xuân Cường, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyệnđề nghị trong thời gian tới, Đảng ủy xã Xuân Phong và xã Thọ Hải tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; HĐND xã tăng cường công tác giám sát; MTTQ và các đoàn thể xã tăng cường công tác phối hợp với UBND xã, làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân; chủ động nắm tình hình đoàn viên, hội viên và nhân dân, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh ngay tại cơ sở; đối với UBND xã, xác định rõ trách nhiệm tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh cua công dân; chủ động trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đáp ứng thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng chí Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện đề nghị, trên cơ sở những tồn tại, hạn chế mà đoàn đã chỉ ra, xã Xuân Phong và Thọ Hải nghiêm túc tiếp thu, khắc phục trong thời gian tới và sớm hoàn thiện nội dung báo cáo gửi về Ban Pháp chế HĐND huyện. Trên cơ sở đó, HĐND huyện sẽ ban hành thông báo kết luậncông tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo tại xã Xuân Phong và Thọ Hải.

Trung tâm VHTT, TT và DL Thọ Xuân