Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
591
Hôm qua:
866
Tuần này:
2494
Tháng này:
13900
Tất cả:
501813

Tuyên truyền “Tháng cao điểm về công tác vệ sinh môi trường” trên địa bàn huyện Thọ Xuân năm 2017

Ngày 11/11/2017 22:57:46

Thực hiệnNghị quyết số 05-NQ/TU ngày 18/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường đến năm 2020, định hướng đến năm 2025; Chỉ thị số 02-CT/HU ngày 24/12/2015 của Ban thường vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo vệ sinh môi trường;; Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 29/9/2017 của UBND huyện Thọ Xuân về việc triển khai "Tháng cao điểm về vệ sinh môi trường" trên địa bàn huyện và Kế hoạch tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017; Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Kế hoạch tuyên truyền "Tháng cao điểm về vệ sinh môi trường" trên địa bàn huyện năm 2017 với các nội dung chính như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao nhận thức cho nhân dân trong huyện về tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường. Làm chuyển biến mạnh mẽ về công tác vệ sinh môi trường, đảm bảo đường làng, ngõ xóm, đường phố, các khu dân cư, nơi công cộng sạch sẽ, giảm thiểu ô nhiễm môi trường trên địa bàn huyện;

- Đẩy mạnh các phong trào bảo vệ môi trường (BVMT), duy trì hiệu quả các đợt ra quân thực hiện môi trường Xanh - Sạch - Đẹp hàng tuần, hàng tháng; Tiếp tục huy động cộng đồng, tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tham gia bảo vệ môi trường bằng những hành động có ý nghĩa trong những ngày lễ, ngày kỷ niệm …, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, thiết thực, tránh hình thức.

- Phát huy vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, đặc biệt là sự tham gia của người dân về công tác vệ sinh môi trường, đưa công tác vệ sinh môi trường dần đi vào nề nếp, tạo thói quen ra quân tổng vệ sinh môi trường đường làng ngõ xóm định kỳ hàng tuần, hàng tháng, hàng quý; đảm bảo môi trường xanh, sạch, đẹp, tạo mỹ quan môi trường đô thị và môi trường nông thôn, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu “xây dựng Thọ Xuân trở thành huyện Nông thôn mới trước năm 2020” theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Thọ Xuân khóa XXVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra.

2. Yêu cầu

- Các hoạt động tham gia tháng cao điểm về vệ sinh môi trường phải có sự vào cuộc quyết liệt, có hiệu quả của các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở; giải quyết những vấn đề môi trường bức xúc, các điểm tồn đọng rác thải tại các khu công cộng, các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ, các trục đường trong khu dân cư, rãnh thoát nước… trên địa bàn huyện.

- Các hoạt động phải thiết thực, hiệu quả, tránh phô trương hình thức; phải có trọng tâm, trọng điểm, duy trì công tác ra quân tổng vệ sinh môi trường thường xuyên, liên tục, tạo một bước chuyển biến mới trong công tác BVMT.

II. NỘI DUNG

1. Nội dung tuyên truyền

Quán triệt Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 18/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường đến năm 2020, định hướng đến năm 2025; Chỉ thị số 02-CT/HU ngày 24/12/2015 của Ban thường vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo vệ sinh môi trường; Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 04/10/2016 của UBND huyện Thọ Xuân về thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 18/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh. Tập trung tuyên truyền, phổ biến các quy định trong công tác vệ sinh môi trường, những nội dung chủ yếu ở các văn bản sau:

- Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

- Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường;

- Quyết định số 1988/2017/QĐ-UBND ngày 12/6/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành quy định về vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Thanh Hóa;

2. Hình thức tuyên truyền

- Tuyên truyền trên hệ thống Đài Truyền thanh từ huyện đến xã, điểm truyền thanh của thôn, tổ dân phố: xây dựng các chuyên mục về công tác bảo vệ môi trường, những gương người tốt, việc tốt, những hiệu quả từ mô hình về bảo vệ môi trường của Hội cựu chiến binh, Hội phụ nữ …

- Treo pa nô, áp phích trên các trục đường giao thông chính của xã, thị trấn, tại trụ sở cơ quan, trường học, trung tâm văn hóa xã, thị trấn, nhà văn hóa thôn, các điểm sinh hoạt cộng đồng…

- Tuyên truyền thông qua các hội nghị chuyên đề, các buổi sinh hoạt thường kỳ của cơ quan, các tổ chức, đoàn thể …

- Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về công tác bảo vệ môi trường,

3. Thời gian: Thời gian tuyên truyền từ ngày 01/10/2017 đến 31/10/2017.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Tư pháp

Tham mưu, giúp UBND huyện đôn đốc, kiểm tra các ngành liên quan, UBND các xã, thị trấn việc thực hiện nghiêm túc Kế hoạch tuyên truyền trên địa bàn toàn huyện; Cung cấp các tài liệu có liên quan để tổ chức biên tập tài liệu phục vụ cho công tác tuyên truyền; Phối hợp với Phòng Văn hóa thông tin hướng dẫn nội dung tuyên truyền trên hệ thống băng zôn, khẩu hiệu.

2. Đài Truyền thanh huyện

- Biên tập nội dung truyên truyền về tháng cao điểm công tác vệ sinh môi trường trên hệ thống băng, đĩa phát thường xuyên trên đài truyền thanh huyện vào các buổi sáng, trưa và tối. Cung cấp băng, đĩa tuyên truyền cho UBND các xã, thị trấn, Trung tâm Văn hoá - Thông tin để thực hiện công tác tuyên truyền.

- Xây dựng phóng sự tuyên truyền gương người tốt, việc tốt về công tác vệ sinh môi trường. Phản ánh, phê phán những tổ chức, cá nhân có các hành vi gây ô nhiễm môi trường.

- Hướng dẫn chỉ đạo đài truyền thanh các xã, thị trấn tập trung thông tin, tuyên truyền thường xuyên và tiếp phát đài huyện đẩy đủ theo quy định.

3. Trung tâm Văn hoá - Thông tin

- Tổ chức tuyên truyền lưu động trên các tuyến đường về công tác vệ sinh môi trường, các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, đặc biệt tuyên truyền tại các khu vực trọng điểm trên địa bàn huyện.

- Tuyên truyền thông qua hệ thống băng zôn, khẩu hiệu tại khu vực trung tâm huyện, trên trục đường chính của huyện.

4. Các phòng, ngành cấp huyện

- Các phòng, ngành căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác vệ sinh môi trường.

5. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp huyện

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân thực hiện tốt các quy định của pháp luật về công tác vệ sinh môi trường.

6. UBND các xã, thị trấn

- Tập trung đợt cao điểm tuyên truyền "Tháng cao điểm về công tác vệ sinh môi trường" với nhiều hình thức đa dạng như: Phát trên hệ thống loa truyền thanh của cơ sở, trên các cuộc họp của cộng đồng dân cư, trên các diễn đàn, sinh hoạt câu lạc bộ các đoàn thể…

- Chỉ đạo bộ phận VHTT và Đài phát thanh xã, thị trấn chấp hành nghiêm túc lịch tiếp phát chương trình tuyên truyền trên Đài Truyền thanh huyện. Biên tập và xây dựng chương trình tuyên tuyền cụ thể, sát với tình hình thực tế của từng địa phương, tăng cường hoạt động tuyên truyền lưu động đến tất cả các điểm có hành vi gây ô nhiễm môi trường.

- Trên các tuyến đường chính ở xã, thị trấn: Treo ít nhất 03 băng zôn với nội dung theo hướng dẫn của Phòng Văn hóa thông tin và Phòng Tư pháp.

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền "Tháng cao điểm cao điểm về công tác vệ sinh môi trường" trên địa bàn huyện Thọ Xuân. Thời gian tổ chức tuyên truyền bắt đầu từ ngày 01/10/2017. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo UBND huyện (qua Phòng Tư pháp) để chỉ đạo giải quyết.

Tuyên truyền “Tháng cao điểm về công tác vệ sinh môi trường” trên địa bàn huyện Thọ Xuân năm 2017

Đăng lúc: 11/11/2017 22:57:46 (GMT+7)

Thực hiệnNghị quyết số 05-NQ/TU ngày 18/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường đến năm 2020, định hướng đến năm 2025; Chỉ thị số 02-CT/HU ngày 24/12/2015 của Ban thường vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo vệ sinh môi trường;; Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 29/9/2017 của UBND huyện Thọ Xuân về việc triển khai "Tháng cao điểm về vệ sinh môi trường" trên địa bàn huyện và Kế hoạch tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017; Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Kế hoạch tuyên truyền "Tháng cao điểm về vệ sinh môi trường" trên địa bàn huyện năm 2017 với các nội dung chính như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao nhận thức cho nhân dân trong huyện về tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường. Làm chuyển biến mạnh mẽ về công tác vệ sinh môi trường, đảm bảo đường làng, ngõ xóm, đường phố, các khu dân cư, nơi công cộng sạch sẽ, giảm thiểu ô nhiễm môi trường trên địa bàn huyện;

- Đẩy mạnh các phong trào bảo vệ môi trường (BVMT), duy trì hiệu quả các đợt ra quân thực hiện môi trường Xanh - Sạch - Đẹp hàng tuần, hàng tháng; Tiếp tục huy động cộng đồng, tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tham gia bảo vệ môi trường bằng những hành động có ý nghĩa trong những ngày lễ, ngày kỷ niệm …, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, thiết thực, tránh hình thức.

- Phát huy vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, đặc biệt là sự tham gia của người dân về công tác vệ sinh môi trường, đưa công tác vệ sinh môi trường dần đi vào nề nếp, tạo thói quen ra quân tổng vệ sinh môi trường đường làng ngõ xóm định kỳ hàng tuần, hàng tháng, hàng quý; đảm bảo môi trường xanh, sạch, đẹp, tạo mỹ quan môi trường đô thị và môi trường nông thôn, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu “xây dựng Thọ Xuân trở thành huyện Nông thôn mới trước năm 2020” theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Thọ Xuân khóa XXVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra.

2. Yêu cầu

- Các hoạt động tham gia tháng cao điểm về vệ sinh môi trường phải có sự vào cuộc quyết liệt, có hiệu quả của các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở; giải quyết những vấn đề môi trường bức xúc, các điểm tồn đọng rác thải tại các khu công cộng, các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ, các trục đường trong khu dân cư, rãnh thoát nước… trên địa bàn huyện.

- Các hoạt động phải thiết thực, hiệu quả, tránh phô trương hình thức; phải có trọng tâm, trọng điểm, duy trì công tác ra quân tổng vệ sinh môi trường thường xuyên, liên tục, tạo một bước chuyển biến mới trong công tác BVMT.

II. NỘI DUNG

1. Nội dung tuyên truyền

Quán triệt Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 18/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường đến năm 2020, định hướng đến năm 2025; Chỉ thị số 02-CT/HU ngày 24/12/2015 của Ban thường vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo vệ sinh môi trường; Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 04/10/2016 của UBND huyện Thọ Xuân về thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 18/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh. Tập trung tuyên truyền, phổ biến các quy định trong công tác vệ sinh môi trường, những nội dung chủ yếu ở các văn bản sau:

- Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

- Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường;

- Quyết định số 1988/2017/QĐ-UBND ngày 12/6/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành quy định về vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Thanh Hóa;

2. Hình thức tuyên truyền

- Tuyên truyền trên hệ thống Đài Truyền thanh từ huyện đến xã, điểm truyền thanh của thôn, tổ dân phố: xây dựng các chuyên mục về công tác bảo vệ môi trường, những gương người tốt, việc tốt, những hiệu quả từ mô hình về bảo vệ môi trường của Hội cựu chiến binh, Hội phụ nữ …

- Treo pa nô, áp phích trên các trục đường giao thông chính của xã, thị trấn, tại trụ sở cơ quan, trường học, trung tâm văn hóa xã, thị trấn, nhà văn hóa thôn, các điểm sinh hoạt cộng đồng…

- Tuyên truyền thông qua các hội nghị chuyên đề, các buổi sinh hoạt thường kỳ của cơ quan, các tổ chức, đoàn thể …

- Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về công tác bảo vệ môi trường,

3. Thời gian: Thời gian tuyên truyền từ ngày 01/10/2017 đến 31/10/2017.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Tư pháp

Tham mưu, giúp UBND huyện đôn đốc, kiểm tra các ngành liên quan, UBND các xã, thị trấn việc thực hiện nghiêm túc Kế hoạch tuyên truyền trên địa bàn toàn huyện; Cung cấp các tài liệu có liên quan để tổ chức biên tập tài liệu phục vụ cho công tác tuyên truyền; Phối hợp với Phòng Văn hóa thông tin hướng dẫn nội dung tuyên truyền trên hệ thống băng zôn, khẩu hiệu.

2. Đài Truyền thanh huyện

- Biên tập nội dung truyên truyền về tháng cao điểm công tác vệ sinh môi trường trên hệ thống băng, đĩa phát thường xuyên trên đài truyền thanh huyện vào các buổi sáng, trưa và tối. Cung cấp băng, đĩa tuyên truyền cho UBND các xã, thị trấn, Trung tâm Văn hoá - Thông tin để thực hiện công tác tuyên truyền.

- Xây dựng phóng sự tuyên truyền gương người tốt, việc tốt về công tác vệ sinh môi trường. Phản ánh, phê phán những tổ chức, cá nhân có các hành vi gây ô nhiễm môi trường.

- Hướng dẫn chỉ đạo đài truyền thanh các xã, thị trấn tập trung thông tin, tuyên truyền thường xuyên và tiếp phát đài huyện đẩy đủ theo quy định.

3. Trung tâm Văn hoá - Thông tin

- Tổ chức tuyên truyền lưu động trên các tuyến đường về công tác vệ sinh môi trường, các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, đặc biệt tuyên truyền tại các khu vực trọng điểm trên địa bàn huyện.

- Tuyên truyền thông qua hệ thống băng zôn, khẩu hiệu tại khu vực trung tâm huyện, trên trục đường chính của huyện.

4. Các phòng, ngành cấp huyện

- Các phòng, ngành căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác vệ sinh môi trường.

5. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp huyện

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân thực hiện tốt các quy định của pháp luật về công tác vệ sinh môi trường.

6. UBND các xã, thị trấn

- Tập trung đợt cao điểm tuyên truyền "Tháng cao điểm về công tác vệ sinh môi trường" với nhiều hình thức đa dạng như: Phát trên hệ thống loa truyền thanh của cơ sở, trên các cuộc họp của cộng đồng dân cư, trên các diễn đàn, sinh hoạt câu lạc bộ các đoàn thể…

- Chỉ đạo bộ phận VHTT và Đài phát thanh xã, thị trấn chấp hành nghiêm túc lịch tiếp phát chương trình tuyên truyền trên Đài Truyền thanh huyện. Biên tập và xây dựng chương trình tuyên tuyền cụ thể, sát với tình hình thực tế của từng địa phương, tăng cường hoạt động tuyên truyền lưu động đến tất cả các điểm có hành vi gây ô nhiễm môi trường.

- Trên các tuyến đường chính ở xã, thị trấn: Treo ít nhất 03 băng zôn với nội dung theo hướng dẫn của Phòng Văn hóa thông tin và Phòng Tư pháp.

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền "Tháng cao điểm cao điểm về công tác vệ sinh môi trường" trên địa bàn huyện Thọ Xuân. Thời gian tổ chức tuyên truyền bắt đầu từ ngày 01/10/2017. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo UBND huyện (qua Phòng Tư pháp) để chỉ đạo giải quyết.