Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
567
Hôm qua:
866
Tuần này:
2470
Tháng này:
13876
Tất cả:
501789

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3

Ngày 11/11/2017 23:15:41

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các Luật,Nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3

Thực hiện Kế hoạch số 302/ KH-HĐPH ngày 21/7/2017 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh về triển khai Công văn số 8247/ UBND-NC ngày 17/7/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV. Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện ban hành Kế hoạch tổ chức tuyên truyền, phổ biến với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến đồng bộ, nghiêm túc, kịp thời các văn bản Luật, Nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua để phục vụ kịp thời các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

- Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong tuyên truyền phổ biến các văn bản Luật, Nghị quyết liên quan đến lĩnh vực, nhiệm vụ công tác của các cơ quan, tổ chức, đoàn thể.

- Việc thực hiện Kế hoạch bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị trong quá trình tổ chức thực hiện.

II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Nội dung

Tổ chức tuyên truyền các Luật, Nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3, cụ thể:

1.1. Các Luật gồm:

Luật đường sắt (sửa đổi); Luật quản lý ngoại thương; Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa; Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi); Luật Thủy lợi; Luật chuyển giao công nghệ (sửa đổi); Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi); Luật cảnh vệ; Luật du lịch (sửa đổi); Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự số 100/2015/QH13.

1.2 Các Nghị quyết gồm:

Nghị quyết về Chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh năm 2018 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017; Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015; Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2018; Nghị quyết về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng; Nghị quyết về việc tách nội dung thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành thành Dự án thành phần; Nghị quyết phê chuẩn Hiệp ước bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào về việc sửa đổi điểm khởi đầu của đường biên giới quốc gia Việt Nam- Lào; Nghị quyết phê chuẩn Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào; Nghị quyết về việc thi hành Bộ luật Hình sự; Nghị quyết về việc đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV; Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyền đề "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2016"; Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao.

2. Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện

2.1. Tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến

- Tổ chức Hội nghị để quán triệt, phổ biến các Luật đến lãnh đạo các ban, ngành, cơ quan, đoàn thể cấp huyện; cán bộ chủ chốt các xã, thị trấn.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến chuyên sâu nội dung các Luật cho cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp làm công tác quản lý Nhà nước và giải quyết công việc cho cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến lĩnh vực công tác.

- Tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của các Luật cho cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn.

2.2. Tổ chức biên soạn tài liệu tuyên truyền để cung cấp cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn huyện

- Hội đồng PBGDPL huyện cấp phát các tài liệu cho Thường trực Huyện uỷ, Thường trực HĐND, UBND huyện, Báo cáo viên pháp luật cấp huyện.

- Các cơ quan, đơn vị chủ động bố trí kinh phí mua, cấp các tài liệu giới thiệu những điểm mới, những nội dung cơ bản của các Luật do các Bộ, ngành Trung ương biên soạn, phát hành để cấp phát cho lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị.

- Biên soạn phát hành tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ, công chức, nhân dân, các Luật mới bằng hình thức phù hợp như: đề cương tuyên truyền pháp luật, hỏi đáp pháp luật, tờ gấp pháp luật, đĩa DVD tuyên truyền pháp luật....

2.3. Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổng thông tin điện tử huyện, trang thông tin điện tử, hệ thống loa truyền thanh cơ sở

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các Luật mới trên hệ thống truyền thanh từ huyện đến cơ sở, Cổng thông tin điện tử của huyện và các xã, thị trấn.

2.4. Tổ chức tuyên truyền phổ biến các Luật mới bằng các hình thức khác phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ quan, đơn vị, địa phương

Tổ chức giới thiệu, phổ biến tinh thần, nội dung các Luật mới cho cán bộ, công chức, viên chức, cho cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân bằng các hình thức khác phù hợp với điều kiện cụ thể của các cơ quan, đơn vị, địa phương, như: Tổ chức thi tìm hiểu pháp luật lồng ghép trong các hội nghị, các buổi sinh hoạt chi đoàn, chi hội, tổ chức triển khai ngày pháp luật, thông qua hoạt động hòa giải ở cơ sở....

3. Tổ chức kiểm tra công tác tuyên truyền, phổ biến các Luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện tổ chức kiểm tra công tác tuyên truyền, phổ biến các Luật mới được Quốc hội thông qua gắn với hoạt động kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hàng năm để đánh giá tình hình, kết quả và hướng dẫn, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Tư pháp

Chủ trì, tham mưu giúp Hội đồng phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật huyện tổ chức hướng dẫn, phối hợp giữa các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện trong hoạt động tuyên truyền, phổ biến các văn bản Luật; phối hợp với các phòng, ban, ngành, đoàn thể có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến chuyên sâu các nội dung văn bản Luật cho đội ngũ Báo cáo viên pháp luật cấp huyện; theo dõi, tổng hợp, báo cáo UBND huyện, Sở Tư pháp và UBND tỉnh về việc thực hiện Kế hoạch này.

2. Các phòng, ngành, cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện

Căn cứ vào hướng dẫn chỉ đạo của các ngành cấp tỉnh theo ngành dọc và điều kiện, thực tiễn trên địa bàn huyện tham mưu cho UBND huyện ban hành Kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến nội dung và tinh thần của các văn bản Luật chuyên ngành liên quan đến phạm vi quản lý của phòng, ngành, đơn vị phụ trách; xác định đối tượng, hình thức, nội dung tuyên truyền phù hợp; phối hợp với phòng Tư pháp để tổ chức các hội nghị phổ biến chuyên sâu nội dung các Luật cho đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Báo cáo viên pháp luật; bố trí hợp lý nhân lực, kinh phí, cơ sở vật chất để thực hiện tuyên truyền, phổ biến Luật chuyên ngành.

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo

Chủ trì phối hợp với phòng Tư pháp trong chỉ đạo, hướng dẫn các trường học thường xuyên cập nhật nội dung, chương trình, tài liệu phục vụ việc dạy và học môn pháp luật đảm bảo phù hợp với quy định của Luật mới.

4. Đài Truyền thanh huyện

Chủ động phối hợp với phòng Tư pháp, các ban, ngành, đoàn thể huyện có liên quan tăng cường thông tin, truyền thông, tuyên truyền, phổ biến về nội dung cơ bản, nhất là điểm mới trong văn bản Luật; tăng cường thời lượng, lồng ghép, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi, thường xuyên các văn bản pháp luật mới trên chuyên trang, chuyên mục của đài để mọi người cùng biết và thực hiện.

5. Đề nghị Ủy ban MTTQ huyện và các đoàn thể cấp huyện

Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức quán triệt, tuyên truyền phổ biến, giới thiệu các văn bản luật cho đoàn viên, hội viên, thành viên của tổ chức mình và tham gia tuyên truyền, phổ biến cho nhân dân; tích cực vận động đoàn viên, hội viên, thành viên, nhân dân tự giác học tập, tìm hiểu, tuân thủ và chấp hành pháp luật, tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật.

6. UBND các xã, thị trấn

Căn cứ Kế hoạch này và điều kiện cụ thể của địa phương xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến nội dung, tinh thần của các văn bản Luật, Nghị quyết bằng hình thức phù hợp; tổ chức tập huấn cho đội ngũ Tuyên truyền viên pháp luật; lồng ghép đưa các nội dung của các văn bản Luật vào các hoạt động triển khai các Chương trình, Đề án, Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật do đơn vị mình chủ trì triển khai, thực hiện.

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các văn bản Luật, Nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3, đề nghị các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn, triển khai và tổng hợp kết quả thực hiện trong báo cáo về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017 theo định kỳ, gửi về Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật huyện (qua phòng Tư pháp) để tổng hợp báo cáo UBND huyện, Sở Tư pháp, UBND tỉnh. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh qua phòng Tư pháp để kịp thời phối hợp giải quyết.

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3

Đăng lúc: 11/11/2017 23:15:41 (GMT+7)

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các Luật,Nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3

Thực hiện Kế hoạch số 302/ KH-HĐPH ngày 21/7/2017 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh về triển khai Công văn số 8247/ UBND-NC ngày 17/7/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV. Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện ban hành Kế hoạch tổ chức tuyên truyền, phổ biến với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến đồng bộ, nghiêm túc, kịp thời các văn bản Luật, Nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua để phục vụ kịp thời các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

- Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong tuyên truyền phổ biến các văn bản Luật, Nghị quyết liên quan đến lĩnh vực, nhiệm vụ công tác của các cơ quan, tổ chức, đoàn thể.

- Việc thực hiện Kế hoạch bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị trong quá trình tổ chức thực hiện.

II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Nội dung

Tổ chức tuyên truyền các Luật, Nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3, cụ thể:

1.1. Các Luật gồm:

Luật đường sắt (sửa đổi); Luật quản lý ngoại thương; Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa; Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi); Luật Thủy lợi; Luật chuyển giao công nghệ (sửa đổi); Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi); Luật cảnh vệ; Luật du lịch (sửa đổi); Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự số 100/2015/QH13.

1.2 Các Nghị quyết gồm:

Nghị quyết về Chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh năm 2018 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017; Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015; Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2018; Nghị quyết về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng; Nghị quyết về việc tách nội dung thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành thành Dự án thành phần; Nghị quyết phê chuẩn Hiệp ước bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào về việc sửa đổi điểm khởi đầu của đường biên giới quốc gia Việt Nam- Lào; Nghị quyết phê chuẩn Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào; Nghị quyết về việc thi hành Bộ luật Hình sự; Nghị quyết về việc đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV; Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyền đề "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2016"; Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao.

2. Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện

2.1. Tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến

- Tổ chức Hội nghị để quán triệt, phổ biến các Luật đến lãnh đạo các ban, ngành, cơ quan, đoàn thể cấp huyện; cán bộ chủ chốt các xã, thị trấn.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến chuyên sâu nội dung các Luật cho cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp làm công tác quản lý Nhà nước và giải quyết công việc cho cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến lĩnh vực công tác.

- Tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của các Luật cho cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn.

2.2. Tổ chức biên soạn tài liệu tuyên truyền để cung cấp cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn huyện

- Hội đồng PBGDPL huyện cấp phát các tài liệu cho Thường trực Huyện uỷ, Thường trực HĐND, UBND huyện, Báo cáo viên pháp luật cấp huyện.

- Các cơ quan, đơn vị chủ động bố trí kinh phí mua, cấp các tài liệu giới thiệu những điểm mới, những nội dung cơ bản của các Luật do các Bộ, ngành Trung ương biên soạn, phát hành để cấp phát cho lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị.

- Biên soạn phát hành tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ, công chức, nhân dân, các Luật mới bằng hình thức phù hợp như: đề cương tuyên truyền pháp luật, hỏi đáp pháp luật, tờ gấp pháp luật, đĩa DVD tuyên truyền pháp luật....

2.3. Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổng thông tin điện tử huyện, trang thông tin điện tử, hệ thống loa truyền thanh cơ sở

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các Luật mới trên hệ thống truyền thanh từ huyện đến cơ sở, Cổng thông tin điện tử của huyện và các xã, thị trấn.

2.4. Tổ chức tuyên truyền phổ biến các Luật mới bằng các hình thức khác phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ quan, đơn vị, địa phương

Tổ chức giới thiệu, phổ biến tinh thần, nội dung các Luật mới cho cán bộ, công chức, viên chức, cho cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân bằng các hình thức khác phù hợp với điều kiện cụ thể của các cơ quan, đơn vị, địa phương, như: Tổ chức thi tìm hiểu pháp luật lồng ghép trong các hội nghị, các buổi sinh hoạt chi đoàn, chi hội, tổ chức triển khai ngày pháp luật, thông qua hoạt động hòa giải ở cơ sở....

3. Tổ chức kiểm tra công tác tuyên truyền, phổ biến các Luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện tổ chức kiểm tra công tác tuyên truyền, phổ biến các Luật mới được Quốc hội thông qua gắn với hoạt động kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hàng năm để đánh giá tình hình, kết quả và hướng dẫn, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Tư pháp

Chủ trì, tham mưu giúp Hội đồng phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật huyện tổ chức hướng dẫn, phối hợp giữa các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện trong hoạt động tuyên truyền, phổ biến các văn bản Luật; phối hợp với các phòng, ban, ngành, đoàn thể có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến chuyên sâu các nội dung văn bản Luật cho đội ngũ Báo cáo viên pháp luật cấp huyện; theo dõi, tổng hợp, báo cáo UBND huyện, Sở Tư pháp và UBND tỉnh về việc thực hiện Kế hoạch này.

2. Các phòng, ngành, cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện

Căn cứ vào hướng dẫn chỉ đạo của các ngành cấp tỉnh theo ngành dọc và điều kiện, thực tiễn trên địa bàn huyện tham mưu cho UBND huyện ban hành Kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến nội dung và tinh thần của các văn bản Luật chuyên ngành liên quan đến phạm vi quản lý của phòng, ngành, đơn vị phụ trách; xác định đối tượng, hình thức, nội dung tuyên truyền phù hợp; phối hợp với phòng Tư pháp để tổ chức các hội nghị phổ biến chuyên sâu nội dung các Luật cho đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Báo cáo viên pháp luật; bố trí hợp lý nhân lực, kinh phí, cơ sở vật chất để thực hiện tuyên truyền, phổ biến Luật chuyên ngành.

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo

Chủ trì phối hợp với phòng Tư pháp trong chỉ đạo, hướng dẫn các trường học thường xuyên cập nhật nội dung, chương trình, tài liệu phục vụ việc dạy và học môn pháp luật đảm bảo phù hợp với quy định của Luật mới.

4. Đài Truyền thanh huyện

Chủ động phối hợp với phòng Tư pháp, các ban, ngành, đoàn thể huyện có liên quan tăng cường thông tin, truyền thông, tuyên truyền, phổ biến về nội dung cơ bản, nhất là điểm mới trong văn bản Luật; tăng cường thời lượng, lồng ghép, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi, thường xuyên các văn bản pháp luật mới trên chuyên trang, chuyên mục của đài để mọi người cùng biết và thực hiện.

5. Đề nghị Ủy ban MTTQ huyện và các đoàn thể cấp huyện

Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức quán triệt, tuyên truyền phổ biến, giới thiệu các văn bản luật cho đoàn viên, hội viên, thành viên của tổ chức mình và tham gia tuyên truyền, phổ biến cho nhân dân; tích cực vận động đoàn viên, hội viên, thành viên, nhân dân tự giác học tập, tìm hiểu, tuân thủ và chấp hành pháp luật, tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật.

6. UBND các xã, thị trấn

Căn cứ Kế hoạch này và điều kiện cụ thể của địa phương xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến nội dung, tinh thần của các văn bản Luật, Nghị quyết bằng hình thức phù hợp; tổ chức tập huấn cho đội ngũ Tuyên truyền viên pháp luật; lồng ghép đưa các nội dung của các văn bản Luật vào các hoạt động triển khai các Chương trình, Đề án, Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật do đơn vị mình chủ trì triển khai, thực hiện.

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các văn bản Luật, Nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3, đề nghị các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn, triển khai và tổng hợp kết quả thực hiện trong báo cáo về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017 theo định kỳ, gửi về Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật huyện (qua phòng Tư pháp) để tổng hợp báo cáo UBND huyện, Sở Tư pháp, UBND tỉnh. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh qua phòng Tư pháp để kịp thời phối hợp giải quyết.