Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Kết quả tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật” năm 2017 trên địa bàn huyện Thọ Xuân

Ngày 10/11/2017 15:33:53

Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật; Kế hoạch số 146/KH-UBND ngày 23/8/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc tổ chức triển khai “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2017 (ngày 09 tháng 11 hàng năm); để "Ngày pháp luật" được triển khai đồng bộ, thống nhất và đạt hiệu quả thiết thực, thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý sâu rộng nhằm phát huy ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân “Sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật”; UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 19/9/2017 về tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật” năm 2017 trên địa bàn huyện, kết quả triển khai thực hiện như sau:

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:

1. Công tác tham mưu, chỉ đạo:

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị nên Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật đã tham mưu UBND huyện ban hành Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 19/9/2017 triển khai thực hiện "Ngày pháp luật" trên địa bàn.

Sau khi được giao nhiệm vụ theo dõi quá trình thực hiện, Phòng Tư pháp - Cơ quan Thường trực của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo pháp luật của huyện đã tích cực chuẩn bị nội dung, hướng dẫn các đơn vị tổ chức triển khai. Trực tiếp xuốngcơ sở để kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn cũng như hỗ trợ các cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn trong việc triển khai thực hiện.

2. Kết quả cụ thể:

Các cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn cơ bản đã quan tâm đúng mức công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, từng bước đưa công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đi vào nề nếp, có hiệu quả góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức và nhân dân về ý thức chấp hành Hiến pháp, các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2017 (bắt đầu từ ngày 01/10 đến hết ngày 30/11/2017; cao điểm từ ngày 06/11 đến ngày 11/11/2017), các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện đã lựa chọn tổ chức triển khai Ngày pháp luật bằng các hình thức sau:

- Tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các hình thức hội nghị, tọa đàm, tài liệu pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật.

- Lồng ghép nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật với các hoạt động tích cực học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đi sống văn hóa ở khu dân cư” và phong trào xây dựng nông thôn mới tại cộng đồng dân cư; công tác giải tỏa hành lang an toàn giao thông, công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường.

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá, sơ kết tình hình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật và thi hành pháp luật năm 2017.

- Thực hiện các hoạt động tuyên truyền cổ động về Ngày pháp luật, chủ đề, khẩu hiệu Ngày pháp luật năm 2017 qua hệ thống truyền thanh cơ sở và băng rôn, cờ tại các phòng, ban, ngành, các xã, thị trấn, các tuyến đường chính, các khu trung tâm, các trường học, địa điểm công cộng.

Trên cơ sở hình thức tổ chức triển khai Ngày pháp luật theo Kế hoạch của UBND huyện các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, UBND các xã, thị trấn đã lựa chọn nội dung, hình thức phù hợp với đặc thù của cơ quan, đơn vị, địa phương mình để triển khai Ngày pháp luật đảm bảo hiệu quả. Từ ngày 01/11/2017 các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tập trung thực hiện một số hình thức như: Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền cổ động trực quan, tổ chức hội nghị, tọa đàm về Ngày pháp luật và các nội dung liên quan đến chủ đề Ngày pháp luật; Các cơ quan thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện; các phòng, ngành thuộc UBND huyện; UBND các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền cổ động về Ngày pháp luật với chủ đề, khẩu hiệu Ngày pháp luật năm 2017 là: “Hưởng ứng Ngày pháp luật Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu, tự giác tuân thủ, chấp hành và bảo vệ Hiến pháp và pháp luật”; tại cơ quan, đơn vị mình.

II. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ

1. Ưu điểm:

- Qua triển khai thực hiện Ngày pháp luật, công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật đã thực sự có tác động đến nhận thức cũng như đời sống xã hội của cán bộ và nhân dân. Các văn bản mới ban hành được tuyên truyền kịp thời. Thu hút sự quan tâm, nâng cao nhận thức của toàn xã hội về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật, làm cho Ngày Pháp luật trở thành đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý sâu rộng nhằm cổ vũ, khuyến khích các cơ quan, tổ chức và cá nhân tôn trọng, nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và Pháp luật; nâng cao ý thức bảo vệ pháp luật; góp phần tạo chuyển biến mới về chất lượng hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và thực thi pháp luật.

- Đưa hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật thành hoạt động thường xuyên của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương để kịp thời quán triệt phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân. Các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật nhận được sự đồng tình ủng hộ rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện. Từ chỗ nâng cao nhận thức về pháp luật thì ý thức và hành xử theo pháp luật cũng ngày càng được nâng lên, góp phần ổn định trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

2. Nhược điểm: Đây là một loại hình tuyên truyền dễ bị hòa lẫn trong các hoạt động tuyên truyền chung, dễ sa vào hình thức, vì vậy phương thức thực hiện phải luôn luôn đổi mới thì mới mang lại hiệu quả. Kinh phí địa phương chưa được bổ sung kịp thời cho công tác này nên hoạt động gặp khó khăn.

3. Kiến nghị, đề xuất:

- Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả quy định về Ngày Pháp luật theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Nên gắn sinh hoạt “Ngày pháp luật” với lĩnh vực chuyên môn và đặc thù của các cơ quan, đơn vị. Các cơ quan, đơn vị cần có kế hoạch bổ sung kinh phí kịp thời cho hoạt động “Ngày pháp luật”; tăng cường sinh hoạt lồng ghép, sinh hoạt đầu giờ.

- Không ngừng đổi mới, đa dạng hoá các hình thức phổ biến giáo dục pháp luật; nâng cao chất lượng và hiệu quả phổ biến giáo dục pháp luật thông qua thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh.

- Cần kịp thời xây dựng cơ chế phổ biến các phương thức tổ chức thực hiện có hiệu quả thực tế ở các địa phương, đơn vị, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để sinh hoạt “Ngày pháp luật” hàng tháng đi vào nề nếp và có hiệu quả, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Kết quả tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật” năm 2017 trên địa bàn huyện Thọ Xuân

Đăng lúc: 10/11/2017 15:33:53 (GMT+7)

Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật; Kế hoạch số 146/KH-UBND ngày 23/8/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc tổ chức triển khai “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2017 (ngày 09 tháng 11 hàng năm); để "Ngày pháp luật" được triển khai đồng bộ, thống nhất và đạt hiệu quả thiết thực, thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý sâu rộng nhằm phát huy ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân “Sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật”; UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 19/9/2017 về tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật” năm 2017 trên địa bàn huyện, kết quả triển khai thực hiện như sau:

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:

1. Công tác tham mưu, chỉ đạo:

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị nên Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật đã tham mưu UBND huyện ban hành Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 19/9/2017 triển khai thực hiện "Ngày pháp luật" trên địa bàn.

Sau khi được giao nhiệm vụ theo dõi quá trình thực hiện, Phòng Tư pháp - Cơ quan Thường trực của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo pháp luật của huyện đã tích cực chuẩn bị nội dung, hướng dẫn các đơn vị tổ chức triển khai. Trực tiếp xuốngcơ sở để kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn cũng như hỗ trợ các cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn trong việc triển khai thực hiện.

2. Kết quả cụ thể:

Các cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn cơ bản đã quan tâm đúng mức công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, từng bước đưa công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đi vào nề nếp, có hiệu quả góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức và nhân dân về ý thức chấp hành Hiến pháp, các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2017 (bắt đầu từ ngày 01/10 đến hết ngày 30/11/2017; cao điểm từ ngày 06/11 đến ngày 11/11/2017), các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện đã lựa chọn tổ chức triển khai Ngày pháp luật bằng các hình thức sau:

- Tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các hình thức hội nghị, tọa đàm, tài liệu pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật.

- Lồng ghép nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật với các hoạt động tích cực học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đi sống văn hóa ở khu dân cư” và phong trào xây dựng nông thôn mới tại cộng đồng dân cư; công tác giải tỏa hành lang an toàn giao thông, công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường.

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá, sơ kết tình hình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật và thi hành pháp luật năm 2017.

- Thực hiện các hoạt động tuyên truyền cổ động về Ngày pháp luật, chủ đề, khẩu hiệu Ngày pháp luật năm 2017 qua hệ thống truyền thanh cơ sở và băng rôn, cờ tại các phòng, ban, ngành, các xã, thị trấn, các tuyến đường chính, các khu trung tâm, các trường học, địa điểm công cộng.

Trên cơ sở hình thức tổ chức triển khai Ngày pháp luật theo Kế hoạch của UBND huyện các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, UBND các xã, thị trấn đã lựa chọn nội dung, hình thức phù hợp với đặc thù của cơ quan, đơn vị, địa phương mình để triển khai Ngày pháp luật đảm bảo hiệu quả. Từ ngày 01/11/2017 các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tập trung thực hiện một số hình thức như: Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền cổ động trực quan, tổ chức hội nghị, tọa đàm về Ngày pháp luật và các nội dung liên quan đến chủ đề Ngày pháp luật; Các cơ quan thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện; các phòng, ngành thuộc UBND huyện; UBND các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền cổ động về Ngày pháp luật với chủ đề, khẩu hiệu Ngày pháp luật năm 2017 là: “Hưởng ứng Ngày pháp luật Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu, tự giác tuân thủ, chấp hành và bảo vệ Hiến pháp và pháp luật”; tại cơ quan, đơn vị mình.

II. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ

1. Ưu điểm:

- Qua triển khai thực hiện Ngày pháp luật, công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật đã thực sự có tác động đến nhận thức cũng như đời sống xã hội của cán bộ và nhân dân. Các văn bản mới ban hành được tuyên truyền kịp thời. Thu hút sự quan tâm, nâng cao nhận thức của toàn xã hội về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật, làm cho Ngày Pháp luật trở thành đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý sâu rộng nhằm cổ vũ, khuyến khích các cơ quan, tổ chức và cá nhân tôn trọng, nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và Pháp luật; nâng cao ý thức bảo vệ pháp luật; góp phần tạo chuyển biến mới về chất lượng hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và thực thi pháp luật.

- Đưa hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật thành hoạt động thường xuyên của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương để kịp thời quán triệt phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân. Các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật nhận được sự đồng tình ủng hộ rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện. Từ chỗ nâng cao nhận thức về pháp luật thì ý thức và hành xử theo pháp luật cũng ngày càng được nâng lên, góp phần ổn định trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

2. Nhược điểm: Đây là một loại hình tuyên truyền dễ bị hòa lẫn trong các hoạt động tuyên truyền chung, dễ sa vào hình thức, vì vậy phương thức thực hiện phải luôn luôn đổi mới thì mới mang lại hiệu quả. Kinh phí địa phương chưa được bổ sung kịp thời cho công tác này nên hoạt động gặp khó khăn.

3. Kiến nghị, đề xuất:

- Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả quy định về Ngày Pháp luật theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Nên gắn sinh hoạt “Ngày pháp luật” với lĩnh vực chuyên môn và đặc thù của các cơ quan, đơn vị. Các cơ quan, đơn vị cần có kế hoạch bổ sung kinh phí kịp thời cho hoạt động “Ngày pháp luật”; tăng cường sinh hoạt lồng ghép, sinh hoạt đầu giờ.

- Không ngừng đổi mới, đa dạng hoá các hình thức phổ biến giáo dục pháp luật; nâng cao chất lượng và hiệu quả phổ biến giáo dục pháp luật thông qua thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh.

- Cần kịp thời xây dựng cơ chế phổ biến các phương thức tổ chức thực hiện có hiệu quả thực tế ở các địa phương, đơn vị, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để sinh hoạt “Ngày pháp luật” hàng tháng đi vào nề nếp và có hiệu quả, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.