Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
481
Hôm qua:
744
Tuần này:
481
Tháng này:
25883
Tất cả:
987030

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA CHỦ TỊCH UBND, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN NĂM 2018
(Ban hành theo Thông báo số: 173/TB-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2017 của Chủ tịch UBND huyện) 

Ngày, tháng

Người tiếp công dân

Chức vụ

Thứ 4, Ngày  10/01/2017

Ông Lê Văn Duyệt

Phó Chủ tịch UBND huyện

Thứ 2, Ngày 22/01/2017

Ông Lê Đình Hải

Chủ tịch UBND huyện

Thứ 2, Ngày 12/02 /2017

Ông Nguyễn Ngọc Thức

Phó Chủ tịch UBND huyện

Thứ 3, Ngày 20/02/2017

Ông Lê Đình Hải

Chủ tịch UBND huyện

Thứ 2, Ngày  12/3/2017

Ông Lê Huy Hoàng

PCT Thường trực UBND huyện

Thứ 3, Ngày 20/3/2017

Ông Lê Đình Hải

Chủ tịch UBND huyện

Thứ 3, Ngày 10/4/2017

Ông Lê Văn Duyệt

Phó Chủ tịch UBND huyện

Thứ 6, Ngày 20/4/2017

Ông Lê Đình Hải

Chủ tịch UBND huyện

Thứ 5, Ngày 10/5/2017

Ông Nguyễn Ngọc Thức

Phó Chủ tịch UBND huyện

Thứ 2, Ngày 21/5/2017

Ông Lê Đình Hải

Chủ tịch UBND huyện

Thứ 2, Ngày 11/6/2017

Ông Lê Huy Hoàng

PCT Thường trực UBND huyện

Thứ 4, Ngày 20/6/2017

Ông Lê Đình Hải

Chủ tịch UBND huyện

Thứ 3, Ngày 10/7/2017

Ông Lê Văn Duyệt

Phó Chủ tịch UBND huyện

Thứ 6, Ngày 20/7/2017

Ông Lê Đình Hải

Chủ tịch UBND huyện

Thứ 6, Ngày 10/8/2017

Ông Nguyễn Ngọc Thức

Phó Chủ tịch UBND huyện

Thứ 2, Ngày 20/8/2017

Ông Lê Đình Hải

Chủ tịch UBND huyện

Thứ 2, Ngày 10/9/2017

Ông Lê Huy Hoàng

PCT Thường trực UBND huyện

Thứ 5, Ngày 20/9/2017

Ông Lê Đình Hải

Chủ tịch UBND huyện

Thứ 4, Ngày 10/10/2017

Ông Lê Văn Duyệt

Phó Chủ tịch UBND huyện

Thứ 2, Ngày 22/10/2017

Ông Lê Đình Hải

Chủ tịch UBND huyện

Thứ 2, Ngày 12/11/2017

Ông Nguyễn Ngọc Thức

Phó Chủ tịch UBND huyện

Thứ 3, Ngày 20/11/2017

Ông Lê Đình Hải

Chủ tịch UBND huyện

Thứ 2, Ngày 10/12/2017

Ông Lê Huy Hoàng

PCT Thường trực UBND huyện

Thứ 5, Ngày 20/12/2017

Ông Lê Đình Hải

Chủ tịch UBND huyện