Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
HUYỆN THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NTM NÂNG CAO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG BA HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN.                                                         
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

Thủ tục hành chính

BKH-THA-271855 - Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu
 

Cơ quan Công bố/Công khai

UBND tỉnh Thanh Hóa

 

Mã thủ tục

BKH-THA-271855

 

Cấp thực hiện

Cấp Tỉnh, Cấp Huyện, Cấp Xã

 

Loại TTHC

TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết

 

Lĩnh vực

Đấu thầu

 

Trình tự thực hiện

- Khi thấy quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị ảnh hưởng, nhà thầu có quyền gửi văn bản kiến nghị đến chủ đấu tư đối với dự án, bên mời thầu đối với mua sắm thường xuyên, mua sắm tập trung trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu;

- Chủ đầu tư, bên mời thầu phải có văn bản giải quyết kiến nghị gửi đến nhà thầu trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản kiến nghị của nhà thầu;

- Trường hợp chủ đầu tư, bên mời thầu không có văn bản giải quyết kiến nghị hoặc nhà thầu không đồng ý với kết quả giải quyết kiến nghị thì nhà thầu có quyền gửi văn bản kiến nghị đến người có thẩm quyền và Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày hết hạn trả lời hoặc ngày nhận được văn bản giải quyết kiến nghị của chủ đầu tư, bên mời thầu;

- Khi nhận được văn bản kiến nghị, Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị có quyền yêu cầu nhà thầu, chủ đầu tư, bên mời thầu và các cơ quan liên quan cung cấp thông tin để xem xét và có văn bản báo cáo người có thẩm quyền về phương án, nội dung trả lời kiến nghị trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản kiến nghị của nhà thầu;

- Trong trường hợp cần thiết, Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị căn cứ vào văn bản kiến nghị của nhà thầu đề nghị người có thẩm quyền xem xét, tạm dừng cuộc thầu. Văn bản tạm dừng cuộc thầu được tính từ ngày chủ đầu tư, bên mời thầu nhận được thông báo tạm dừng cho đến khi người có thẩm quyền ban hành văn bản giải quyết kiến nghị;

- Người có thẩm quyền ban hành quyết định giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kết quả bằng văn bản của Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị.

*) Trường hợp nhà thầu gửi văn bản kiến nghị trực tiếp đến người có thẩm quyền mà không tuân thủ theo quy trình giải quyết kiến nghị quy định này thì văn bản kiến nghị không được xem xét, giải quyết.

 

Cách thức thực hiện

Trực tiếp hoặc thông qua đường bưu điện

 

Thành phần hồ sơ

STT

Loại giấy tờ

Mẫu đơn, tờ khai

Số lượng

1

Đơn kiến nghị nêu rõ nội dung kiến nghị

 

 

 

Số bộ hồ sơ

01 bản gốc

Phí

Không có thông tin

 

 

Lệ phí

Mô tả

Mức lệ phí

Chi phí cho Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị

0,02% giá dự thầu của nhà thầu có kiến nghị, tối thiểu là 1.000.000 đồng và tối đa là 50.000.000 đồng

 

 

Mức giá

Không có thông tin

 

 

Thời hạn giải quyết

1) - Nhà thầu gửi văn bản kiến nghị đến chủ đầu tư đối với dự án; bên mời thầu đối với mua sắm thường xuyên, mua sắm tập trung trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu;

- Chủ đầu tư, bên mời thầu phải có văn bản giải quyết kiến nghị gửi nhà thầu trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản kiến nghị của nhà thầu; 

2) - Trường hợp chủ đầu tư, bên mời thầu không có văn bản trả lời hoặc nhà thầu không đồng ý với kết quả giải quyết kiến nghị thì nhà thầu có quyền gửi văn bản kiến nghị đồng thời đến người có thẩm quyền và Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày hết hạn trả lời hoặc ngày nhận được văn bản giải quyết kiến nghị của chủ đầu tư, bên mời thầu.   

- Khi nhận được văn bản kiến nghị, Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị có quyền yêu cầu nhà thầu, chủ đầu tư, bên mời thầu và các cơ quan liên quan cung cấp thông tin để xem xét và có văn bản báo cáo người có thẩm quyền về phương án, nội dung trả lời kiến nghị trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản kiến nghị của nhà thầu;

 

- Trong trường hợp cần thiết, Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị căn cứ văn bản kiến nghị của nhà thầu đề nghị người có thẩm quyền xem xét tạm dừng cuộc thầu. Nếu chấp thuận, trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị, người có thẩm quyền có văn bản thông báo tạm dừng cuộc thầu. Văn bản tạm dừng cuộc thầu phải được gửi đến chủ đầu tư, bên mời thầu, nhà thầu trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày ra văn bản thông báo tạm dừng cuộc thầu. Thời gian tạm dừng cuộc thầu được tính từ ngày chủ đầu tư, bên mời thầu nhận được thông báo tạm dừng đến khi người có thẩm quyền ban hành văn bản giải quyết kiến nghị;

 

- Người có thẩm quyền ban hành quyết định giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến bằng văn bản của Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị. - Uỷ ban nhân dân tỉnh, số 35 Đại lộ Lê Lợi phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

 

 

 

 

 

Đối tượng thực hiện

- Tổ chức, cá nhân

 

 

Cơ quan thực hiện

Người có thẩm quyền, Bên mời thầu đối với mua sắm thường xuyên, chủ đầu tư đối với dự án (đấu thầu)

 

 

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Không có thông tin

 

 

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

cấp tỉnh:

- Cơ quan thuộc sở được giao nhiệm vụ làm bên mời thầu trong trường hợp mua sắm thường xuyên;

- Sở, cơ quan thuộc UBND cấp tỉnh được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư; 

- Uỷ ban nhân dân tỉnh, số 35 Đại lộ Lê Lợi phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Trung tâm hành chính công tỉnh (số 28 Đại lộ Lê lợi Phường Điện biên thành phố Thanh Hóa)

cấp huyện:

- Cơ quan thuộc UBND cấp huyện được giao nhiệm vụ làm bên mời thầu;

- UBND cấp huyện, cơ quan thuộc huyện được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư;

- Ủy ban nhân dân cấp huyện.

cấp xã:

- Cơ quan thuộc UBND cấp xã được giao nhiệm vụ làm bên mời thầu;

- UBND cấp xã, cơ quan thuộc xã được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư;

- Ủy ban nhân dân cấp xã

 

 

Cơ quan được ủy quyền

Không có thông tin

 

 

Cơ quan phối hợp

Không có thông tin

 

 

Kết quả thực hiện

Văn bản giải quyết kiến nghị

 

 

Căn cứ pháp lý của TTHC

·                                 43/2013/QH13

·                                 Nghị định 63/2014/NĐ-CP

 

 

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

- Kiến nghị là của nhà thầu tham dự thầu, gửi đến chủ đầu tư, bên mời thầu trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu;

- Đơn kiến nghị phải có chữ ký của người ký đơn dự thầu hoặc đại diện hợp pháp của nhà thầu, được đóng dấu (nếu có);

- Người có trách nhiệm giải quyết kiến nghị nhận được đơn kiến nghị theo quy định tại Điều 92 của Luật Đấu thầu.

- Nội dung kiến nghị đó chưa được nhà thầu khởi kiện ra Tòa án.

 

 

Đánh giá tác động TTHC

Không có thông tin