Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
HUYỆN THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NTM NÂNG CAO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG BA HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN.                                                         
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

Thủ tục hành chính

BKH-THA-271844 - Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà đầu tư
 

Cơ quan Công bố/Công khai

UBND tỉnh Thanh Hóa

 

Mã thủ tục

BKH-THA-271844

 

Cấp thực hiện

Cấp Tỉnh, Cấp Huyện

 

Loại TTHC

TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết

 

Lĩnh vực

Đấu thầu

 

Trình tự thực hiện

- Nhà đầu tư gửi văn bản kiến nghị đến bên mời thầu trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thông báo kết quả lựa chọn nhà đầu tư;

- Bên mời thầu phải có văn bản giải quyết kiến nghị gửi đến nhà đầu tư trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản kiến nghị của nhà đầu tư;

- Trường hợp bên mời thầu không có văn bản giải quyết kiến nghị hoặc nhà đầu tư không đồng ý với kết quả giải quyết kiến nghị thì nhà đầu tư có quyền gửi văn bản kiến nghị đồng thời đến người có thẩm quyền và Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày hết hạn trả lời hoặc ngày nhận được văn bản giải quyết kiến nghị của bên mời thầu;

- Khi nhận được văn bản kiến nghị, Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị có quyền yêu cầu nhà đầu tư, bên mời thầu và các cơ quan liên quan cung cấp thông tin để xem xét và có văn bản báo cáo người có thẩm quyền về phương án, nội dung trả lời kiến nghị trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản kiến nghị của nhà đầu tư;

- Trong trường hợp cần thiết, Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị căn cứ văn bản kiến nghị của nhà đầu tư đề nghị người có thẩm quyền xem xét tạm dừng cuộc thầu. Nếu chấp thuận, trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản của Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị, người có thẩm quyền có văn bản thông báo tạm dừng cuộc thầu. Văn bản tạm dừng cuộc thầu phải được gửi đến bên mời thầu, nhà đầu tư trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ra văn bản thông báo tạm dừng cuộc thầu. Thời gian tạm dừng cuộc thầu được tính từ ngày bên mời thầu nhận được thông báo tạm dừng đến khi người có thẩm quyền ban hành văn bản giải quyết kiến nghị;

- Người có thẩm quyền ban hành quyết định giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà đầu tư trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được ý kiến bằng văn bản của Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị.

*) Trường hợp nhà đầu tư gửi văn bản kiến nghị trực tiếp đến người có thẩm quyền mà không tuân thủ theo quy trình giải quyết kiến nghị quy định này thì văn bản kiến nghị không được xem xét, giải quyết.

 

Cách thức thực hiện

Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện

 

Thành phần hồ sơ

STT

Loại giấy tờ

Mẫu đơn, tờ khai

Số lượng

1

Văn bản kiến nghị

 

01

 

Số bộ hồ sơ

01 bộ hồ sơ

Phí

Không có thông tin

 

 

Lệ phí

Mô tả

Mức lệ phí

Chi phí cho Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị của nhà đầu tư về kết quả lựa chọn nhà đầu tư là 0,02% tổng mức đầu tư của nhà đầu tư có kiến nghị nhưng tối thiểu là 20.000.000 đồng và tối đa là 200.000.000 đồng.

Từ 20.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng

 

 

Mức giá

Không có thông tin

 

 

Thời hạn giải quyết

- Nhà đầu tư gửi văn bản kiến nghị trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thông báo kết quả lựa chọn nhà đầu tư;

  - Giải quyết kiến nghị:

  + Bên mời thầu: 15 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản kiến nghị của nhà đầu tư;

  - Trường hợp bên mời thầu không có văn bản trả lời hoặc nhà đầu tư không đồng ý với kết quả giải quyết kiến nghị thì nhà đầu tư có quyền gửi văn bản kiến nghị đồng thời đến người có thẩm quyền và Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày hết hạn trả lời hoặc ngày nhận được văn bản giải quyết kiến nghị của bên mời thầu;

  + Hội đồng tư vấn: giải quyết kiến nghị có quyền yêu cầu nhà đầu tư, bên mời thầu và các cơ quan liên quan cung cấp thông tin để xem xét và có văn bản báo cáo người có thẩm quyền về phương án, nội dung trả lời kiến nghị trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản kiến nghị của nhà đầu tư;

  - Trường hợp cần thiết, Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị căn cứ văn bản kiến nghị của nhà đầu tư đề nghị người có thẩm quyền xem xét tạm dừng cuộc thầu. Nếu chấp thuận, trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản của Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị, người có thẩm quyền có văn bản thông báo tạm dừng cuộc thầu. Văn bản tạm dừng cuộc thầu phải được gửi đến bên mời thầu, nhà đầu tư trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ra văn bản thông báo tạm dừng cuộc thầu. Thời gian tạm dựng cuộc thầu được tính từ ngày bên mời thầu nhận được thông báo tạm dừng đến khi người có thẩm quyền ban hành văn bản giải quyết kiến nghị;

          + Người có thẩm quyền: 10 ngày, kể từ ngày nhận được ý kiến bằng văn bản của Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị.

 

 

Đối tượng thực hiện

- Tổ chức, cá nhân

 

 

Cơ quan thực hiện

Bên mời thầu, Người có thẩm quyền, Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị

 

 

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Không có thông tin

 

 

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Cấp tỉnh:

- Cơ quan thuộc UBND cấp tỉnh được giao nhiệm vụ làm bên mời thầu;

- Uỷ ban nhân dân tỉnh, số 35 Đại lộ Lê Lợi phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

- Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Trung tâm hành chính công tỉnh (số 28 Đại lộ Lê Lợi Phường Điện Biên thành phố Thanh Hóa)

Cấp huyện:

- Cơ quan thuộc UBND cấp huyện được giao nhiệm vụ làm bên mời thầu;

- Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

 

 

Cơ quan được ủy quyền

Không có thông tin

 

 

Cơ quan phối hợp

Không có thông tin

 

 

Kết quả thực hiện

Văn bản giải quyết kiến nghị của bên mời thầu, Quyết định giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà đầu tư của người có thẩm quyền.

 

 

Căn cứ pháp lý của TTHC

·                                 43/2013/QH13

·                                 Nghị định 30/2015/NĐ-CP

 

 

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

Không có.

 

 

Đánh giá tác động TTHC

Không có thông tin