Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
HUYỆN THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NTM NÂNG CAO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG BA HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN.                                                         
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

Thủ tục hành chính

BKH-THA-271843 - Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư
 

Cơ quan Công bố/Công khai

UBND tỉnh Thanh Hóa

 

Mã thủ tục

BKH-THA-271843

 

Cấp thực hiện

Cấp Tỉnh, Cấp Huyện

 

Loại TTHC

TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết

 

Lĩnh vực

Đấu thầu

 

Trình tự thực hiện

- Nhà đầu tư gửi văn bản kiến nghị đến bên mời thầu từ khi xảy ra sự việc đến trước khi có thông báo kết quả lựa chọn nhà đầu tư;

- Bên mời thầu phải có văn bản giải quyết kiến nghị gửi đến nhà đầu tư;

- Trường hợp bên mời thầu không có văn bản giải quyết kiến nghị hoặc nhà đầu tư không đồng ý với kết quả giải quyết kiến nghị thì nhà đầu tư có quyền gửi văn bản kiến nghị đến người có thẩm quyền trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày hết hạn trả lời hoặc ngày nhận được văn bản giải quyết kiến nghị của bên mời thầu;

- Người có thẩm quyền phải có văn bản giải quyết kiến nghị gửi đến nhà đầu tư.

*) Trường hợp nhà đầu tư gửi văn bản kiến nghị trực tiếp đến người có thẩm quyền mà không tuân thủ theo quy trình giải quyết kiến nghị quy định này thì văn bản kiến nghị không được xem xét, giải quyết.

 

Cách thức thực hiện

Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 

 

Thành phần hồ sơ

STT

Loại giấy tờ

Mẫu đơn, tờ khai

Số lượng

1

Văn bản kiến nghị

 

01

 

Số bộ hồ sơ

01 bộ hồ sơ

Phí

Mô tả

Mức phí

không có

 

 

 

Lệ phí

Mô tả

Mức lệ phí

Không có

 

 

 

Mức giá

Không có thông tin

 

 

Thời hạn giải quyết

- Nhà đầu tư gửi văn bản kiến nghị đến bên mời thầu từ khi xảy ra sự việc đến trước khi có thông báo kết quả lựa chọn nhà đầu tư;

- Giải quyết kiến nghị:    

+ Bên mời thầu: 15 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản kiến nghị của nhà đầu tư;

- Trường hợp bên mời thầu không có văn bản giải quyết kiến nghị hoặc nhà đầu tư không đồng ý với kết quả giải quyết kiến nghị thì nhà đầu tư có quyền gửi văn bản kiến nghị đến người có thẩm quyền trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày hết hạn trả lời hoặc ngày nhận được văn bản giải quyết kiến nghị của bên mời thầu;

+ Người có thẩm quyền: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản kiến nghị của nhà đầu tư.

 

 

Đối tượng thực hiện

- Tổ chức, cá nhân

 

 

Cơ quan thực hiện

Bên mời thầu, Người có thẩm quyền

 

 

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Không có thông tin

 

 

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Cấp tỉnh:

- Cơ quan thuộc UBND cấp tỉnh được giao nhiệm vụ làm bên mời thầu;

- Uỷ ban nhân dân tỉnh, số 35 Đại lộ Lê Lợi phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Cấp huyện:

- Cơ quan thuộc UBND cấp huyện được giao nhiệm vụ làm bên mời thầu;

- Ủy ban nhân dân cấp huyện

 

 

 

 

Cơ quan được ủy quyền

Không có thông tin

 

 

Cơ quan phối hợp

Không có thông tin

 

 

Kết quả thực hiện

Văn bản giải quyết kiến nghị của bên mời thầu, người có thẩm quyền.

 

 

Căn cứ pháp lý của TTHC

·                                 43/2013/QH13

·                                 Nghị định 30/2015/NĐ-CP

·                                 Thông tư 15/2016/TT-BKHĐT K

 

 

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

Điều 88. Điều kiện để xem xét, giải quyết kiến nghị

1. Kiến nghị phải là của nhà đầu tư tham dự thầu.

2. Đơn kiến nghị phải có chữ ký của người ký đơn dự thầu hoặc đại diện hợp pháp của nhà đầu tư, được đóng dấu (nếu có).

3. Người có trách nhiệm giải quyết kiến nghị nhận được đơn kiến nghị theo quy định tại các Khoản 3, 4 và 5 Điều 92 của Luật Đấu thầu.

4. Nội dung kiến nghị đó chưa được nhà đầu tư khởi kiện ra Tòa án.

5. Chi phí giải quyết kiến nghị theo quy định tại Khoản 6 Điều 7 Nghị định này được nhà đầu tư nộp cho bộ phận thường trực giúp việc của Hội đồng tư vấn đối với trường hợp kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà đầu tư do người có thẩm quyền giải quyết.

 

 

Đánh giá tác động TTHC

Không có thông tin