Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Chi bộ Bảo Hiểm Xã Hội huyện Thọ Xuân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngày 10/08/2018 08:42:20

Sau hơn 02 năm triển khai, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, trên địa bàn huyện đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân có cách làm hay, sáng tạo, đưa việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trở thành công việc thường xuyên của cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên, góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Trong đó, chi bộ bảo hiểm xã hội huyện là một trong những chi bộ tiêu biểu, được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017.

Bảo hiểm xã hội huyện Thọ Xuân được thành lập theo Quyết định số 138/QĐ-TCCB ngày 15/6/1995 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam trên cơ sở chuyển giao chức năng, nhiệm vụ và cán bộ làm công tác chính sách. Quản lý quỹ bảo hiểm xã hội từ phòng Lao động - Thương binh & Xã hội; phòng Tài chính - Kế hoạch và Liên đoàn lao động huyện. Bảo hiểm xã hội huyện chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/09/1995. Từ ngày 01/01/2003 đảm nhận thêm chức năng thực hiện chế độ bảo hiểm y tế và quản lý quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo Nghị định số 100/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ. Hiện nay, bảo hiểm xã hội huyện có 17 viên chức, lao động hợp đồng, gồm Giám đốc, 02 Phó Giám đốc và 14 viên chức làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ.

Sau khi tiếp thu Chỉ thị số 05-CT/TW và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Thường vụ Huyện ủy, Chi ủy chi bộ đã ban hành các kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị, chuyên đề toàn khóa và chuyên đề hằng năm; đồng thời, tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị cho đảng viên trong toàn bộ đơn vị, tỷ lệ đạt 100% đảng viên tham dự. Chi bộ đã phô tô Chỉ thị 05, chuyên đề hằng năm, phát hành sổ tay đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gửi tất cả đảng viên chi bộ đăng ký thực hiện hàng tháng. Bên cạnh đó, các tổ chức đoàn thể Công đoàn, Chi đoàn thanh niên đã phát huy vai trò trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị thông qua sinh hoạt chi đoàn, Công đoàn. Tổ chức triển khai trong đoàn viên, hội viên về việc đăng ký thực hiện các khâu đột phá của tỉnh, của huyện, gắn với nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. 100% đoàn viên, hội viên đã đăng ký thực hiện các khâu đột phá sát với nhiệm vụ được giao.

Hằng năm, Chi ủy chi bộ Bảo hiểm xã hội huyện tiến hành rà soát, bổ sung các quy định đối với cán bộ, viên chức nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan. Thường xuyên quan tâm đến công tác kiểm tra, giám sát đảng viên, cán bộ trong thực hiện các nội dung đã đăng ký thực hiện, bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hăng năm. Xem đây là một trong những tiêu chí để đánh giá xếp loại cán bộ, đảng viên hằng năm. Trong sinh hoạt chi bộ hằng tháng, chi bộ luôn chú trọng đến việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đây là một trong những nội dung bắt buộc. Cùng với đó, chi bộ đã thực hiện công khai gắn bảng những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biễn”, “tự chuyển hóa” theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), gắn bảng 5 tiêu chí đạo đức của cán bộ, đảng viên huyện Thọ Xuân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và xây dựng chỉnh đốn Đảng tại phòng họp, nơi giao dịch để cán bộ, đảng viên rèn luyện, phấn đấu, nhân dân giám sát, theo dõi.

Đối với việc đăng ký và thực hiện các khâu đột phá theo Chỉ thị 05-CT/TW, năm 2017, chi bộ đã đăng ký nội dung “đẩy mạnh thực hiện quá trình bảo hiểm y tế toàn dân, phấn đấu tỷ lệ bảo phủ bảo hiểm y tế toàn huyện đạt trên 80% dân số, trong đó các xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới đạt từ 85% dân số trở lên có thẻ BHYT“. Để đạt được chỉ tiêu đề ra, Bảo hiểm xã hội huyện đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung triển khai bằng nhiều giải pháp tích cực như tuyên truyền, vận động người dân với nhiều hình thức: tuyên truyền qua hệ thống Đài Truyền thanh, tổ chức các hội nghị tư vấn, đối thoại, các hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức truyền thông cho đội ngũ đại lý thu, Ban Chỉ đạo BHYT toàn dân, Trưởng các tổ chức đoàn thể, Bí thư chi bộ, Trưởng thôn các xã, thị trấn; tuyên truyền bằng xe lưu động, treo băng rôn, làm cụm Pa Nô áp phích; tổ chức hội thi tìm hiểu chính sách pháp Luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho hội viên, đoàn viên và nhân dân trên toàn huyện bằng hình thức sân khấu hóa đối với 41 xã, thị trấn và thi viết gần 30.000 bài thi tham gia. Ngoài ra, Bảo hiểm xã hội huyện đã tham mưu kịp thời cho Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế cho các xã, thị trấn và đưa chỉ tiêu thực hiện công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế vào Nghị quyết của cấp ủy; tham mưu kiện toàn lại Ban Chỉ đạo bảo hiểm y tế toàn dân huyện và các xã, thị trấn; sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 22/11/ 2012 của Bộ Chính trị về việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Đặc biệt, Bảo hiểm xã hội huyện cùng với các ban, phòng, ngành liên quan đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Chỉ thị số 08/CT-HU ngày 03/10/2017 của ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2017 – 2020; thành lập Ban chỉ đạo thí điểm phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tại xã Thọ trường và xã Thọ Diên...Từ những giải pháp đó, trong năm 2016, toàn huyện có 162.957 người có thẻ BHYT, chiếm 74,85% dân số, tăng 6,85% so với chỉ tiêu UBND tỉnh giao. Đến năm 2017, toàn huyện có 175.419 người có thẻ BHYT, chiếm 84,36% dân số, tăng 10,86% chỉ tiêu UBND tỉnh giao.

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW năm 2018, chi bộ BHXH huyện đã và đang triển khai nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả để thực hiện tỷ lệ BHYT đạt trên 85%; thực hiện thu BHXH, BHYT, BHTN kịp thời, giảm nợ đọng dưới 1%. Đồng thời, củng cố, bổ sung nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đáp ứng được yêu cầu phát triển đối tượng tham gia, đồng thời nâng cao chất lượng làm việc, tinh thần thái độ phục vụ của đội ngũ viên chức lao động với các đối tượng đến giao dịch làm việc, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2018 đã đề ra.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thọ Xuân

Chi bộ Bảo Hiểm Xã Hội huyện Thọ Xuân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đăng lúc: 10/08/2018 08:42:20 (GMT+7)

Sau hơn 02 năm triển khai, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, trên địa bàn huyện đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân có cách làm hay, sáng tạo, đưa việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trở thành công việc thường xuyên của cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên, góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Trong đó, chi bộ bảo hiểm xã hội huyện là một trong những chi bộ tiêu biểu, được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017.

Bảo hiểm xã hội huyện Thọ Xuân được thành lập theo Quyết định số 138/QĐ-TCCB ngày 15/6/1995 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam trên cơ sở chuyển giao chức năng, nhiệm vụ và cán bộ làm công tác chính sách. Quản lý quỹ bảo hiểm xã hội từ phòng Lao động - Thương binh & Xã hội; phòng Tài chính - Kế hoạch và Liên đoàn lao động huyện. Bảo hiểm xã hội huyện chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/09/1995. Từ ngày 01/01/2003 đảm nhận thêm chức năng thực hiện chế độ bảo hiểm y tế và quản lý quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo Nghị định số 100/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ. Hiện nay, bảo hiểm xã hội huyện có 17 viên chức, lao động hợp đồng, gồm Giám đốc, 02 Phó Giám đốc và 14 viên chức làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ.

Sau khi tiếp thu Chỉ thị số 05-CT/TW và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Thường vụ Huyện ủy, Chi ủy chi bộ đã ban hành các kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị, chuyên đề toàn khóa và chuyên đề hằng năm; đồng thời, tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị cho đảng viên trong toàn bộ đơn vị, tỷ lệ đạt 100% đảng viên tham dự. Chi bộ đã phô tô Chỉ thị 05, chuyên đề hằng năm, phát hành sổ tay đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gửi tất cả đảng viên chi bộ đăng ký thực hiện hàng tháng. Bên cạnh đó, các tổ chức đoàn thể Công đoàn, Chi đoàn thanh niên đã phát huy vai trò trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị thông qua sinh hoạt chi đoàn, Công đoàn. Tổ chức triển khai trong đoàn viên, hội viên về việc đăng ký thực hiện các khâu đột phá của tỉnh, của huyện, gắn với nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. 100% đoàn viên, hội viên đã đăng ký thực hiện các khâu đột phá sát với nhiệm vụ được giao.

Hằng năm, Chi ủy chi bộ Bảo hiểm xã hội huyện tiến hành rà soát, bổ sung các quy định đối với cán bộ, viên chức nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan. Thường xuyên quan tâm đến công tác kiểm tra, giám sát đảng viên, cán bộ trong thực hiện các nội dung đã đăng ký thực hiện, bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hăng năm. Xem đây là một trong những tiêu chí để đánh giá xếp loại cán bộ, đảng viên hằng năm. Trong sinh hoạt chi bộ hằng tháng, chi bộ luôn chú trọng đến việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đây là một trong những nội dung bắt buộc. Cùng với đó, chi bộ đã thực hiện công khai gắn bảng những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biễn”, “tự chuyển hóa” theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), gắn bảng 5 tiêu chí đạo đức của cán bộ, đảng viên huyện Thọ Xuân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và xây dựng chỉnh đốn Đảng tại phòng họp, nơi giao dịch để cán bộ, đảng viên rèn luyện, phấn đấu, nhân dân giám sát, theo dõi.

Đối với việc đăng ký và thực hiện các khâu đột phá theo Chỉ thị 05-CT/TW, năm 2017, chi bộ đã đăng ký nội dung “đẩy mạnh thực hiện quá trình bảo hiểm y tế toàn dân, phấn đấu tỷ lệ bảo phủ bảo hiểm y tế toàn huyện đạt trên 80% dân số, trong đó các xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới đạt từ 85% dân số trở lên có thẻ BHYT“. Để đạt được chỉ tiêu đề ra, Bảo hiểm xã hội huyện đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung triển khai bằng nhiều giải pháp tích cực như tuyên truyền, vận động người dân với nhiều hình thức: tuyên truyền qua hệ thống Đài Truyền thanh, tổ chức các hội nghị tư vấn, đối thoại, các hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức truyền thông cho đội ngũ đại lý thu, Ban Chỉ đạo BHYT toàn dân, Trưởng các tổ chức đoàn thể, Bí thư chi bộ, Trưởng thôn các xã, thị trấn; tuyên truyền bằng xe lưu động, treo băng rôn, làm cụm Pa Nô áp phích; tổ chức hội thi tìm hiểu chính sách pháp Luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho hội viên, đoàn viên và nhân dân trên toàn huyện bằng hình thức sân khấu hóa đối với 41 xã, thị trấn và thi viết gần 30.000 bài thi tham gia. Ngoài ra, Bảo hiểm xã hội huyện đã tham mưu kịp thời cho Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế cho các xã, thị trấn và đưa chỉ tiêu thực hiện công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế vào Nghị quyết của cấp ủy; tham mưu kiện toàn lại Ban Chỉ đạo bảo hiểm y tế toàn dân huyện và các xã, thị trấn; sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 22/11/ 2012 của Bộ Chính trị về việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Đặc biệt, Bảo hiểm xã hội huyện cùng với các ban, phòng, ngành liên quan đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Chỉ thị số 08/CT-HU ngày 03/10/2017 của ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2017 – 2020; thành lập Ban chỉ đạo thí điểm phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tại xã Thọ trường và xã Thọ Diên...Từ những giải pháp đó, trong năm 2016, toàn huyện có 162.957 người có thẻ BHYT, chiếm 74,85% dân số, tăng 6,85% so với chỉ tiêu UBND tỉnh giao. Đến năm 2017, toàn huyện có 175.419 người có thẻ BHYT, chiếm 84,36% dân số, tăng 10,86% chỉ tiêu UBND tỉnh giao.

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW năm 2018, chi bộ BHXH huyện đã và đang triển khai nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả để thực hiện tỷ lệ BHYT đạt trên 85%; thực hiện thu BHXH, BHYT, BHTN kịp thời, giảm nợ đọng dưới 1%. Đồng thời, củng cố, bổ sung nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đáp ứng được yêu cầu phát triển đối tượng tham gia, đồng thời nâng cao chất lượng làm việc, tinh thần thái độ phục vụ của đội ngũ viên chức lao động với các đối tượng đến giao dịch làm việc, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2018 đã đề ra.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thọ Xuân