Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
116 người đã bình chọn
512 người đang online

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

100%

THƯỜNG TRỰC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Đồng chí: Lê Đình Hải

Chức vụ:  Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

Điện thoại: 0912 275 423

 

 

Đồng chí: Lê Huy Hoàng

Chức vụ: UV Thường vụ, P. Chủ tịch Thường trực UBND huyện

Điện thoại: 0936 460 868

 
 
 
 
 
 

 

 

Đồng chí: Lê Văn Duyệt

Chức vụ: Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện

Điện thoại: 0917 670 568

 
 

 

Đồng chí: Nguyễn Ngọc Thức

Chức vụ: Huyện Uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND huyện

Điện thoại: 0919 767 558

 
 
 
 
 
 
 
 

VĂN PHÒNG HĐND-UBND HUYỆN

        Chức năng: Tham mưu tổng hợp cho Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các hoạt động của HĐND, UBND gồm: Tham mưu cho Chủ tịch UBND về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch UBND; Cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của HĐND, UBND và các cơ quan nhà nước ở địa phương; Bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của HĐND và UBND; Trực tiếp quản lý và chỉ đạo hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức trên tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, chuyển hồ sơ đến các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện giải quyết và nhận kết quả để trả cho cá nhân, tổ chức; Tham mưu, giúp UBND thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc”;

Đồng chí: Lê Ngọc Quân

Chức vụ: Huyện Ủy viên, Chánh Văn phòng HĐND-UBND

Điện thoại: 0918 227 656

 

PHÒNG TƯ PHÁP

 Chức năng: Trợ giúp Pháp lý và hoà giải cơ sở; Hành chính Tư pháp; Kiểm soát văn bản và thủ tục hành

Đồng chí: Dương Thị Hiền

Chức vụ: Trưởng phòng

Điện thoại: 0902 228 916

 

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH
 Chức năng: Quản lý Tài chính - Ngân sách; Quản lý Kế hoạch và đầu tư; Quản lý kinh tế tập thể;

Đồng chí: Phạm Văn Luận

Chức vụ:  Huyện ủy viên, Trưởng phòng

Điện thoại: 0902 266 567
 
 

 

 

 PHÒNG TÀI  NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG
Chức năng: Quản lý đất đai; Quản lý Tài nguyên nước và khoáng sản; Quản lý Môi trường; 

Đồng chí: Lê Năng Dũng

Chức vụ: Trưởng phòng

Điện thoại: 0915 392 468

 

PHÒNG NỘI VỤ

Chức năng: Tổ chức biên chế và Hội; Quản lý đội ngũ CBCCVC; Quản lý chính quyền địa phương và công tác Thanh niên; Quản lý tôn giáo; Quản lý Văn thư - lưu trữ; Quản lý thi đua - Khen thưởng; Cải cách hành chính 

Đồng chí: Hà Thị Ngân

Chức vụHuyện ủy viên, Trưởng phòng

Điện thoại: 0906 067 878

 
 

 PHÒNG NÔNG NGHIỆP

Chức năng: Quản lý về trồng trọt (Bảo vệ thực vật); Quản lý về chăn nuôi; Quản lý về thuỷ sản;Quản lý về thuỷ lợi (Đê điều, phòng chống lụt bảo); Quản lý về an toàn nông sản, lâm sản, thuỷ sản; Quản lý về khoa học công nghệ; Quản lý về Lâm nghiệp; Theo dõi xây dựng Nông thôn mới; 

Đồng chí: Lê Thọ Cường

Chức vụ: Trưởng phòng

Điện thoại: 0918 134 356

 

 

PHÒNG KINH TẾ - HẠ TẦNG

Chức năng: uản lý về giao thông vận tải; Quản lý xây dựng; Quản lý công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; Quản lý thương mại; 

Đồng chí: Lý Đình Sĩ

Chức vụ: Huyện ủy viên, Trưởng phòng

Điện thoại: 0918 449 888

 
 PHÒNG LAO ĐỘNG - TBXH
Chức năng: Bảo vệ và chăm sóc trẻ em; Theo dõi bình đẳng giới và giảm nghèo bền vững; Phòng, chống tệ nạn xã hội; Quản lý về lao động, việc làm và dạy nghề;Thực hiện chính sách người có công; Tiền lương và bảo hiểm; 

Đồng chí: Trương Hùng Thanh

Chức vụ: Trưởng phòng

Điện thoại: 0915 599 299

 
 
PHÒNG VĂN HÓA - THÔNG TIN

Chức năng: Quản lý văn hoá thông tin cơ sở; Quản lý văn hoá và gia đình; Quản lý thể dục, thể thao và du lịch; Quản lý thông tin - truyền thông

Đồng chí: Đỗ Đình Tám

Chức vụ: Huyện ủy viên, Trưởng phòng

Điện thoại: 0912 222 815

 
PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO

Chức năng: Quản lý giáo dục trung học cơ sở; Quản lý giáo dục tiểu học; Quản lý giáo dục Mầm non; Quản lý kế hoạch và cơ sở vật chất giáo dục; Theo dõi phổ cập, giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp;

Đồng chí: Lê Huy Nhị

Chức vụ: Huyện ủy viên, Trưởng phòng

Điện thoại: 0904 574 688

 
 

PHÒNG  Y TẾ

Chức năng: Quản lý nghiệp vụ Y; Quản lý dược, mỹ phẩm; Quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm; Quản lý y tế cơ sở và y tế dự phòng; Quản lý dân số, kế hoạch hoá gia đình; Quản lý bảo hiểm y tế;

Đồng chí: Khương Thị Tịnh

Chức vụ: Trưởng phòng

Điện thoại: 0973 031 738

 

THANH TRA HUYỆN

Chức năng: Thanh tra; Giải quyết khiếu nại, tố cáo; Tiếp công dân;

Đồng chí: Đỗ Đình Định

Chức vụ: Huyện ủy viên, Chánh Thanh tra

Điện thoại: 0904 479 585

 

 

 

CHI CỤC THỐNG KÊ

Đồng chí: Hà Đức Hoà

Chức vụ: Trưởng Chi cục

Điện thoại: 0904 797 858

 

ĐÀI TRUYỀN THANH HUYỆN

Đồng chí: Lê Văn Lực

Chức vụ: Trưởng đài

Điện thoại: 0948 378 036

 

TRUNG TÂM VĂN HÓA

Đồng chí: Trịnh Thị Tiến

Chức vụ: Phó Giám đốc

Điện thoại: 0916 865283

 

TRUNG TÂM THỂ DỤC THỂ THAO

Đồng chí: Đỗ Đình Chương

Chức vụ: Giám đốc

Điện thoại: 0916 042 363

 

 BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG

Đồng chí: Lê Chí Thế

Chức vụ: Phó Ban quản lý Xây dựng

Điện thoại: 0914 048 813

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 
 

°