Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
116 người đã bình chọn
562 người đang online

Cải chính những nội dung đã được đăng ký trong sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh, nhưng có sai sót trong khi đăng ký cho người từ đủ 14 tuổi trở lên

100%

Cải chính những nội dung đã được đăng ký trong sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh, nhưng có sai sót trong khi đăng ký cho người từ đủ 14 tuổi trở lên

I. HỒ SƠ GỒM CÓ

  •         Tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính (01 bản chính).
  •        Giấy khai sinh bản chính (bản chính đăng ký lần đầu; bản chính đăng ký lại hoặc bản chính cấp lại 01 bản).
  •         Chứng minh nhân dân, Sổ hộ khẩu, Văn bằng, Học bạ, Lý lịch đảng viên, Lý lịch cá nhân, Biên bản họp họ... (01 bản phô tô chứng thực).
  •         Số lượng hồ sơ : 01 bộ.

II. THỜI GIAN GIẢI QUYẾT

  •         Thời gian giải quyết tại UBND : 05 ngày.
  •         Trường hợp phải xác minh thì thời hạn kéo dài thêm không quá 5 ngày

III. LỆ PHÍ GIẢI QUYẾT

·       Không.

IV. DIỄN GIẢI

  •       Bước 1: Bộ phận một cửa tiếp nhận và bàn giao hồ sơ cho phòng Tư pháp trong ngày sau mỗi buổi làm việc.
  •       Bước 2: Phòng Tư pháp thụ lý giải quyết trình UBND phê duyệt (Thời gian 07 ngày).
  •       Bước 3: UBND ký duyệt (Thời gian 02 ngày).

°