Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
114 người đã bình chọn
411 người đang online

Lịch tiếp dân

100%

UỶ BAN NHÂN DÂN

HUYỆN THỌ XUÂN

 

 Số:  01/TB-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Thọ Xuân, ngày 03 tháng 1 năm 2012

 

 

THÔNG BÁO

Lịch tiếp công dân của UBND huyện Thọ Xuân năm 2012

 

Theo quy định tại Mục b, Điểm 1, Điều 76 của Luật khiếu nại, tố cáo năm 2005 và thực hiện theo hướng dẫn của UBND tỉnh Thanh Hóa về công tác tiếp công dân giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo.

UBND huyện Thông báo lịch tiếp công dân của UBND huyện năm 2012 và yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Thủ trưởng các đơn vị bố trí, thông báo lịch tiếp công dân này tại địa phương mình. 

 

 

Ngày tháng

 

Người tiếp

Chức vụ

Điạ điểm

Ngày 10/01/2012

Trịnh Đình Thắng

Vũ Xuân Trường

Nguyễn Quang Dũng

P. Chủ tịch UBND

P. Chánh Thanh tra

P. Chánh văn phòng

Phòng tiếp dân

Ngày 20/01/2012

Lê Văn Biền

Lê Như Hoan

Nguyễn Hữu Dũng

Chủ tịch UBND

Chánh thanh tra

Chánh văn phòng

Phòng tiếp dân

Ngày 10/02/2012

Hoàng Lộc Ninh

Nguyễn Quang Dũng

Nguyễn Xuân Sáu

P. Chủ tịch UBND

P. Chánh văn phòng

P. Chánh thanh tra

Phòng tiếp dân

Ngày 20/02/2012

Lê Huy Hoàng

Nguyễn Quang Dũng

Lê Viết Minh

P. Chủ tịch UBND

P. Chánh văn phòng

Chuyên viên

Phòng tiếp dân

Ngày 09/3/2012

Trịnh Đình Thắng

Vũ Xuân Trường

Nguyễn Quang Dũng

P. Chủ tịch UBND

P. Chánh Thanh tra

P. Chánh văn phòng

Phòng tiếp dân

Ngày 20/3/2012

Lê Văn Biền

Lê Như Hoan

Nguyễn Hữu Dũng

Chủ tịch UBND

Chánh thanh tra

Chánh văn phòng

Phòng tiếp dân

Ngày 10/4/2012

Hoàng Lộc Ninh

Nguyễn Quang Dũng

Nguyễn Xuân Sáu

P. Chủ tịch UBND

P. Chánh văn phòng

P. Chánh thanh tra

Phòng tiếp dân

Ngày 20/4/2012

Lê Huy Hoàng

Nguyễn Quang Dũng

Lê Viết Minh

P. Chủ tịch UBND

P. Chánh văn phòng

Chuyên viên

Phòng tiếp dân

Ngày 10/5/2012

Trịnh Đình Thắng

Vũ Xuân Trường

Nguyễn Quang Dũng

P. Chủ tịch UBND

P. Chánh Thanh tra

P. Chánh văn phòng

Phòng tiếp dân

Ngày 18/5/2012

Lê Văn Biền

Lê Như Hoan

Nguyễn Hữu Dũng

Chủ tịch UBND

Chánh thanh tra

Chánh văn phòng

Phòng tiếp dân

Ngày 08/6/2012

Hoàng Lộc Ninh

Nguyễn Quang Dũng

Nguyễn Xuân Sáu

P. Chủ tịch UBND

P. Chánh văn phòng

P. Chánh thanh tra

Phòng tiếp dân

Ngày 20/6/2012

Lê Huy Hoàng

Nguyễn Quang Dũng

Lê Viết Minh

P. Chủ tịch UBND

P. Chánh văn phòng

Chuyên viên

Phòng tiếp dân

Phòng tiếp dân

Ngày 10/7/2012

Trịnh Đình Thắng

Vũ Xuân Trường

Nguyễn Quang Dũng

P. Chủ tịch UBND

P. Chánh Thanh tra

P. Chánh văn phòng

Phòng tiếp dân

Ngày 20/7/2012

Lê Văn Biền

Lê Như Hoan

Nguyễn Hữu Dũng

Chủ tịch UBND

Chánh thanh tra

Chánh văn phòng

Phòng tiếp dân

Ngày 10/8/2012

Hoàng Lộc Ninh

Nguyễn Quang Dũng

Nguyễn Xuân Sáu

P. Chủ tịch UBND

P. Chánh văn phòng

P. Chánh thanh tra

Phòng tiếp dân

Ngày 20/8/2012

Lê Huy Hoàng

Nguyễn Quang Dũng

Lê Viết Minh

P. Chủ tịch UBND

P. Chánh văn phòng

Chuyên viên

Phòng tiếp dân

Ngày 10/9/2012

Trịnh Đình Thắng

Vũ Xuân Trường

Nguyễn Quang Dũng

P. Chủ tịch UBND

P. Chánh Thanh tra

P. Chánh văn phòng

Phòng tiếp dân

Ngày 20/9/2012

Lê Văn Biền

Lê Như Hoan

Nguyễn Hữu Dũng

Chủ tịch UBND

Chánh thanh tra

Chánh văn phòng

Phòng tiếp dân

Ngày 10/10/2012

Hoàng Lộc Ninh

Nguyễn Quang Dũng

Nguyễn Xuân Sáu

P. Chủ tịch UBND

P. Chánh văn phòng

P. Chánh thanh tra

Phòng tiếp dân

Ngày 19/10/2012

Lê Huy Hoàng

Nguyễn Quang Dũng

Lê Viết Minh

P. Chủ tịch UBND

P. Chánh văn phòng

Chuyên viên

Phòng tiếp dân

Ngày 09/11/2012

Trịnh Đình Thắng

Vũ Xuân Trường

Nguyễn Quang Dũng

P. Chủ tịch UBND

P. Chánh Thanh tra

P. Chánh văn phòng

Phòng tiếp dân

Ngày 21/11/2012

Lê Văn Biền

Lê Như Hoan

Nguyễn Hữu Dũng

Chủ tịch UBND

Chánh thanh tra

Chánh văn phòng

Phòng tiếp dân

Ngày 10/12/2012

Hoàng Lộc Ninh

Nguyễn Quang Dũng

Nguyễn Xuân Sáu

P. Chủ tịch UBND

P. Chánh văn phòng

P. Chánh thanh tra

Phòng tiếp dân

Ngày 20/12/2012

Lê Huy Hoàng

Nguyễn Quang Dũng

Lê Viết Minh

P. Chủ tịch UBND

P. Chánh văn phòng

Chuyên viên

Phòng tiếp dân

 

Khi có nội dung quan trọng, cần thiết bộ phận tiếp công dân phối hợp với Văn phòng báo cáo xin ý kiến Chủ tịch, để Chủ tịch bố trí lịch tiếp.

Các phòng, ngành chuyên môn khi có yêu cầu phải chuẩn bị nội dung và phân công lãnh đạo tham gia tiếp công dân và giải quyết./.

 

    Nơi nhận:

 - Văn phòng UBND tỉnh (báo cáo);

 - Thanh tra tỉnh (báo cáo);

 - Chủ tịch, các P. Chủ tịch UBND huyện;

 - 41 xã, thị trấn;

 - Các đơn vị liên quan;

 - Lưu VT, TTr 2 b, nh 50 b M.

CHỦ TỊCH

 

 

 

 (Đã ký)

 

 

 Lê Văn Biền