Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
114 người đã bình chọn
350 người đang online

Cấp đổi, xác nhận bổ sung vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Đăng ngày 13 - 08 - 2013
100%

 I. HỒ SƠ GỒM CÓ 

 • Đối với trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận:

 •  Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. (01 bản chính theo mẫu số 02/ĐK-GCN)

 •  Một trong các giấy tờ sau: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở. (01 bản chính).

 •  Đối với trường hợp xác nhận bổ sung vào Giấy chứng nhận:

 • Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. (01 bản chính theo mẫu số 02/ĐK-GCN.

 •  Một trong các giấy tờ sau: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã được cấp theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về nhà ở, pháp luật về xây dựng và pháp luật về dân sự trước ngày 01 tháng 8 năm 2009. (01 bản chính)

 •  Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

II. THỜI GIAN GIẢI QUYẾT

 • Không quá ba mươi (30) ngày làm việc (không kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính)

 • Không quá 20 ngày làm việc đối với các trường hợp khác. (không kể thời gian công khai kết quả thẩm tra, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính, thời gian trích đo địa chính thửa đất)

 • Trường hợp nộp hồ sơ tại UBND xã, thị trấn thời gian giải quyết TTHC được tính thêm 03 ngày làm việc.

III. LỆ PHÍ GIẢI QUYẾT

 • Lệ phí địa chính:   Mức thu: 25.000đ (Không thu đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân ở xã)

 • Lệ phí chứng nhận đăng ký biến động về đất đai: Mức thu: 15.000đ/lần (Không thu đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân ở xã).

 

IV. DIỄN GIẢI

·      Bước 1: Bộ phận "Một cửa" thị xã tiếp nhận hồ sơ và bàn giao cho phòng chuyên môn trong 0.5 ngày làm việc.     

        Công chức Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, Cán bộ địa chính UBND xã kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

 1. Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để hộ gia đình, cá nhân hoàn thiện hồ sơ.

 2. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết phiếu nhận hồ sơ, trao cho người nộp, vào sổ theo dõi quá trình giải quyết

·      Bước 2: Văn phòng Đăng ký QSD đất xử lý hồ sơ trong 25.5 ngày làm việc

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tiếp nhận hồ sơ từ hộ gia đình, cá nhân, UBND xã đồng thời thẩm tra hồ sơ, xác minh thực địa (khi cần thiết), lập biên bản, nếu:

Đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận làm trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính, trích sao hồ sơ địa chính;

+ Gửi số liệu địa chính đến Chi cục thuế để xác định nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định;

+ Viết giấy chứng nhận;

+ Chuyển giấy chứng nhận kèm theo hồ sơ đến phòng Tài nguyên - Môi trường thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố.

Không đủ điều kiện trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do và trả lại hồ sơ cho hộ gia đình cá nhân.

Trường hợp có nhu cầu bổ sung chứng nhận QSH tài sản  25.5 ngày

 + Trường hợp khác: 15.5 ngày

·      Bước 3:Phòng Tài Nguyên Môi Trường xử lý hồ sơ trong 02 ngày làm việc.

 1. Kiểm tra giấy chứng nhận trình Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố ký.

 2. Chuyển giấy chứng nhận cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất để Văn phòng trả cho hộ gia đình, cá nhân hoặc UBND xã, thị trấn

·      Bước 4: Lãnh đạo phê duyệt hồ sơ trong 02 ngày làm việc.

<

Tin mới nhất

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Đối...(13/08/2013 11:29 SA)

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Đối...(13/08/2013 11:29 SA)

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối...(13/08/2013 11:29 SA)

Cấp đổi, xác nhận bổ sung vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản...(13/08/2013 11:28 SA)