Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
114 người đã bình chọn
293 người đang online

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp người sử dụng đất đồng thời là chủ sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng.

Đăng ngày 13 - 08 - 2013
100%

 I. HỒ SƠ GỒM CÓ 

 • Các giấy tờ dưới đây được quy định tại Điều 17 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất  

 •  Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ( 01 bản chính theo Mẫu số 01/ĐK-GCN).

 •  Một trong các Giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật đất đai năm 2003 như sau:

  + Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất  trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hoà  xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

  + Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong sổ đăng ký ruộng đất, sổ địa chính;

  + Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất;

  + Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất.

  +  Giấy tờ về chuyển quyền sử dụng đất có chữ ký của các bên liên quan  (trong trường hợp hộ gia đình, cá nhân có một trong các loại giấy tờ nêu trên nhưng giấy tờ đó ghi tên người khác nhưng  đến trước ngày 15  tháng 10 năm 2003 chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất theo quy định)

  + Bản án hoặc quyết định của Toà án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án, quyết định giải quyết tranh chấp đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép hộ gia đình, cá nhân được sử dụng đất.

 • Một trong các giấy tờ về quyền sở hữu rừng cây theo quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 10 của Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ như sau:

  +  Giấy tờ về giao rừng sản xuất là rừng trồng; ( 01 Bản chính )

  + Hợp đồng hoặc văn bản về việc mua bán hoặc tặng cho hoặc thừa kế đối với rừng sản xuất là rừng trồng đã có chứng nhận của công chứng hoặc chứng thực (01 bản chính)

  +  Bản án, quyết định của Tòa án nhân dân hoặc giấy tờ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết được quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng đã có hiệu lực pháp luật;(bản chính )

  +  Văn bản của Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận không có tranh chấp về quyền sở hữu rừng; (01 bản sao).(Trong trường hợp hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư không có giấy tờ quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này trồng rừng sản xuất bằng vốn của mình  )

 • Bản sao các giấy tờ liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật (nếu có).

 • Số lượng hồ sơ:   01 (bộ)

II. THỜI GIAN GIẢI QUYẾT

 • Không quá năm mươi (50) ngày làm việc (không kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính)

 • Không quá 53 ngày làm việc đối với trường hợp cấp Giấy chứng nhận lần đầu

III. LỆ PHÍ GIẢI QUYẾT

 • Lệ phí địa chính:   Mức thu: 25.000đ (Không thu đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân ở xã)

 • Trích lục bản đồ: Mức thu: 10.000đ (Không thu đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân ở xã)

 

IV. DIỄN GIẢI

·      Bước 1: Bộ phận "Một cửa" thị xã tiếp nhận hồ sơ và bàn giao cho phòng chuyên môn trong 0.5 ngày làm việc.     

        Công chức Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, Cán bộ địa chính UBND xã kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

 1. Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để hộ gia đình, cá nhân hoàn thiện hồ sơ.

 2. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết phiếu nhận hồ sơ, trao cho người nộp, vào sổ theo dõi quá trình giải quyết

·      Bước 2: Văn phòng Đăng ký QSD đất xử lý hồ sơ trong 45.5 ngày .

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tiếp nhận hồ sơ từ hộ gia đình, cá nhân, UBND xã đồng thời thẩm tra hồ sơ, xác minh thực địa (khi cần thiết), lập biên bản, nếu:

- Đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận làm trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính, trích sao hồ sơ địa chính;

+ Gửi số liệu địa chính đến Chi cục thuế để xác định nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

+ Viết giấy chứng nhận;

+ Chuyển giấy chứng nhận kèm theo hồ sơ đến phòng Tài nguyên - Môi trường thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố.

- Không đủ điều kiện trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do và trả lại hồ sơ cho hộ gia đình cá nhân.

·      Bước 3:Phòng Tài Nguyên Môi Trường xử lý hồ sơ trong 02 ngày làm việc.

 1. Kiểm tra giấy chứng nhận trình Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố ký.

 2. Chuyển giấy chứng nhận cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất để Văn phòng trả cho hộ gia đình, cá nhân hoặc UBND xã, thị trấn

·      Bước 4: Lãnh đạo phê duyệt hồ sơ trong 02 ngày làm việc.

·      Bước 5: Trả kết quả cho công dân.

Thời gian: Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

- Trình tự:

+ Hộ gia đình, cá nhân  xuất trình phiếu nhận hồ sơ.

+ Công chức  Văn phòng đăng ký  quyền sử dụng đất thu phí và lệ phí, viết biên lai thu phí lệ phí, trả liên 2 cho công dân (Biên lai do Cục thuế Thanh Hoá phát hành); .Trả Giấy chứng nhận được cấp và quyết định hành chính cấp giấy cho công dân.

<

Tin mới nhất

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Đối...(13/08/2013 11:29 SA)

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Đối...(13/08/2013 11:29 SA)

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối...(13/08/2013 11:29 SA)

Cấp đổi, xác nhận bổ sung vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản...(13/08/2013 11:28 SA)