Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
114 người đã bình chọn
82 người đang online

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Đối với trường hợp tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất. (Trường hợp là Hộ gia đình, cá nhân trong nước)

Đăng ngày 13 - 08 - 2013
100%

 

I. HỒ SƠ GỒM CÓ 

 •  Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất  (01 bản chính theo mẫu  số 01/ĐK-GCN).

 •  Trường hợp chứng nhận quyền sở hữu nhà ở thì nộp một trong các loại giấy tờ về quyền sở hữu nhà  ở theo quy định tại khoản 1, 4 Điều 8 của Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ như sau:

  +  Giấy phép xây dựng nhà ở đối với trường hợp phải xin giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng;

  + Hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định tại Nghị định số 61/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ

  + Giấy tờ về giao hoặc tặng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đại đoàn kết;

  + Giấy tờ về sở hữu nhà ở do cơ quan có thẩm quyền cấp qua các thời kỳ mà nhà đất đó không thuộc diện Nhà nước xác lập sở hữu toàn dân theo quy định tại Nghị quyết số 23/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 của Quốc hội ”, Nghị quyết số 755/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02 tháng 4 năm 2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

  + Giấy tờ về mua bán hoặc nhận tặng cho hoặc đổi hoặc nhận thừa kế nhà ở đã có chứng nhận của công chứng hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân theo quy định của pháp luật.

 • Trường hợp nhà ở do mua, nhận tặng cho, đổi, nhận thừa kế hoặc thông qua hình thức khác theo quy định của pháp luật kể từ ngày Luật Nhà ở có hiệu lực thi hành thì phải có văn bản về giao dịch đó theo quy định tại Điều 93 của Luật Nhà ở.

 • Trường hợp nhà ở do mua của doanh nghiệp đầu tư xây dựng để bán thì phải có hợp đồng mua bán nhà ở do hai bên ký kết; trường hợp mua nhà kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2006 (ngày Luật Nhà ở có hiệu lực thi hành) thì ngoài hợp đồng mua bán nhà ở, bên bán nhà ở còn phải có một trong các giấy tờ về dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán (quyết định phê duyệt dự án hoặc quyết định đầu tư hoặc giấy phép đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư);

  + Bản án hoặc quyết định của Tòa án nhân dân hoặc giấy tờ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết được quyền sở hữu nhà ở đã có hiệu lực pháp luật;

  + Văn bản xác nhận của UBND cấp xã  (trong trường hợp người đề nghị chứng nhận quyền sở hữu nhà ở có một trong những giấy tờ nêu trên nhưng  giấy tờ đó ghi tên người khác nhưng đến trước ngày 1 tháng 7 năm 2006 chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền sở hữu nhà )

  + Văn bản xác  nhận của UBND cấp xã (Trong trường hợp người đề nghị chứng nhận quyền sở hữu nhà ở không có một trong những giấy tờ nêu trên )

  + Hợp đồng thuê đất hoặc hợp đồng góp vốn hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc văn bản chấp thuận của người sử dụng đất đồng ý cho xây dựng nhà ở đã được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật và bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất,các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu nhà (01 bản sao). (Trong trường hợp chủ sở hữu nhà ở không đồng thời là người sử dụng đất )

 • Bản sao các giấy tờ liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật ( mỗi loại  01 bản nếu có);

 • Sơ đồ nhà ở hoặc công trình xây dựng (trừ trường hợp trong giấy tờ đã có sơ đồ nhà ở, công trình xây dựng).

 • Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

II. THỜI GIAN GIẢI QUYẾT

 • Không quá năm mươi (50) ngày làm việc (không kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính)

 • Không quá 53 ngày làm việc đối với trường hợp cấp Giấy chứng nhận lần đầu

III. LỆ PHÍ GIẢI QUYẾT

 • Lệ phí địa chính: Mức thu: 25.000đ (Không thu đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân ở xã)

 • Trích lục bản đồ: Mức thu: 10.000đ (Không thu đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân ở xã)

 

IV. DIỄN GIẢI

·      Bước 1: Bộ phận "Một cửa" thị xã tiếp nhận hồ sơ và bàn giao cho phòng chuyên môn trong 0.5 ngày làm việc.     

        Công chức Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, Cán bộ địa chính UBND xã kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

 1. Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để hộ gia đình, cá nhân hoàn thiện hồ sơ.

 2. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết phiếu nhận hồ sơ, trao cho người nộp, vào sổ theo dõi quá trình giải quyết

·      Bước 2: Văn phòng Đăng ký QSD đất xử lý hồ sơ trong 45.5 ngày .

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tiếp nhận hồ sơ từ hộ gia đình, cá nhân; UBND xã đồng thời thẩm tra hồ sơ, xác minh thực địa (khi cần thiết), lập biên bản, nếu:

- Đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận làm trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính, trích sao hồ sơ địa chính;

+ Gửi số liệu địa chính đến Chi cục thuế để xác định nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

+ Viết giấy chứng nhận;

+ Chuyển giấy chứng nhận kèm theo hồ sơ đến phòng Tài nguyên - Môi trường thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố.

- Không đủ điều kiện trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do và trả lại hồ sơ cho hộ gia đình cá nhân.

·      Bước 3:Phòng Tài Nguyên Môi Trường xử lý hồ sơ trong 02 ngày làm việc.

 1. Kiểm tra giấy chứng nhận trình Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố ký.

 2. Chuyển giấy chứng nhận cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất để Văn phòng trả cho hộ gia đình, cá nhân hoặc UBND xã, thị trấn

·      Bước 4: Lãnh đạo phê duyệt hồ sơ trong 02 ngày làm việc.

·      Bước 5: Trả kết quả cho công dân.

Thời gian: Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).

- Trình tự:

+ Hộ gia đình, cá nhân  xuất trình phiếu nhận hồ sơ.

+ Công chức  Văn phòng đăng ký  quyền sử dụng đất thu phí và lệ phí, viết biên lai thu phí lệ phí, trả liên 2 cho công dân (Biên lai do Cục thuế Thanh Hoá phát hành); .Trả Giấy chứng nhận được cấp và quyết định hành chính cấp giấy cho công dân.

<

Tin mới nhất

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Đối...(13/08/2013 11:29 SA)

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Đối...(13/08/2013 11:29 SA)

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối...(13/08/2013 11:29 SA)

Cấp đổi, xác nhận bổ sung vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản...(13/08/2013 11:28 SA)